Menü Kapat

Yayın İlkeleri

İçindekiler

Genel İlkeler

 1. Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, İngilizce olarak Online Academic Journal of Information Technology ismini, kısaltma olarak ise AJIT-e ismini kullanmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde Bilişim Teknolojileri Online Dergisi isminin yerine geçen AJIT-e kısaltması kullanılacaktır.
 2. Çevrimiçi elektronik dergi olarak Eylül 2010’da yayın hayatına başlayan AJIT-e, uluslararası hakemli bir dergidir. AJIT-e, Kış – Bahar,  Yaz ve Güz olmak üzere yılda dört defa sayı yayımlamakladır. 
 3. AJIT-e, yalnızca elektronik olarak yayımlanmaktadır. http://dergipark.org.tr/ajit-e  adresinden yayımlanan AJIT-e’de tüm süreç Dergipark üzerinden yürütülmektedir.
 4. AJIT-e, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.
 5. AJIT-e’de yer alan makaleler LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenmektedir.
 6. AJIT-e,  Budapeşte Açık Erişim Girişimi‘ni desteklemekte ve kabul etmektedir. Bu kapsamda AJIT-e, Açık Erişim politikası izlemekte olup, Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Yayınlanan çalışmalara erişim ücretsizdir ve yayınlanan tüm makaleler ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşılmaktadır. Sosyal bilimler, fen Bilimleri ve sağlık bilimleri alanında uluslararası düzeyde tarama faaliyetlerinde bulunan indekslere de başvuruları yapılmış olup, halen Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, EBSCO, ProQuest gibi yaygın bilinirliğe sahip index ve içerik tarama servislerinde taranmaktadır. 
 7. Uluslararası taranan dergimiz Temmuz 2011’den itibaren DOI’ye (Sayısal Nesne Tanımlama Sistemi) kayıt işlemini de gerçekleştirmiş olup yayına kabul edilen her makaleler için DOI Numarası atamaktadır. 
 8. Yayına kabul edilen makaleler için yazarın talep etmesi halinde editörce imzalanmış bir “Yayına Kabul Belgesi” gönderilir.
 9. AJIT-e herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar, uygun bulunan sayı için yayınlanmak üzere seçilir.
 10. AJIT-ede yayımlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 11. AJIT-e’ye makale gönderen tüm yazarlar eşit haklara sahiptir. Makalelerin değerlendirme, kabul ve yayınlama süreçlerinde çalışma veya yazara herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Kabul edilen makalelerin yayınlanma sırası, kabul zamanına bağlı olarak ayarlanmaktadır. Fakat yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 12. AJIT-e, Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği bünyesinde çıkarılmaktadır. 
 13. AJIT-e, kurulduğu 2010 yılından bu yana dergi sekreteryası, editörlük ve hakem süreçlerini gönüllülük üzerine yürütmektedir. Ancak buna rağmen her yıl artan sunucu ve domain masrafı, Crossref üyelik aidatı ve her DOI kaydında Crossref tarafından alınan makale kayıt ücreti ve daha birçok masraftan dolayı desteğe ihtiyaç duymaktadır. 10 yılı aşkındır yayın hayatına devam eden dergimizin akademik özgürlük içerisinde varlığını sürdürebilmesi amacıyla da AJIT-e’nin bağlı bulunduğu Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği kurulmuştur. Derginin yayını başta olmak üzere dernek tarafından öğrenciler ve genç akademisyenler hem maddi hem de manevi desteklenmekte, bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda dergimize yayınlanmak üzere çalışma gönderen yazarlardan 500 TL teberru bedeli alınması kararlaştırılmıştır. Dergi editörler kurulu bu konuda desteğinizi beklemektedir.  Detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
 14. Teberru bedelinin yatırılmasının değerlendirme sürecine olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 11. Maddede yer alan ilkemiz her zaman geçerli olacaktır.
 15. AJIT-e, internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açmaz.
 16. “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir.
 17. Yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler, AJIT-e tarafından yayın haklarının tümüne sahip olarak yayınlanmaktadır.

AJIT-e’nin Yayın Amacı

18.       Yeni iletişim ortamları hız ve yayın süreçleri açısından yazılı basına göre çok daha avantajlı olduğundan, akademik yayıncılığın geleceği, Internet gibi yeni iletişim ortamları etrafında şekillenmeye başlamıştır. Makaleler, dergilerin basılı versiyonlarından çok önce yayınlanabilmektedir. AJIT-e de iletişim ve bilişim alanına ilgi duyan araştırmalar için bir kaynak ve yayın ortamı sağlamak amacıyla yayın hayatına başlamıştır. 

AJIT-e’nin Kapsamı

19.       AJIT-e, iletişim bilimleri ve bilişim teknolojileri çerçevesinde sosyal bilimler, fen Bilimleri ve sağlık bilimleri alanında bilimsel ölçütlere göre incelenen araştırmaları, çalışmaları ve incelemeleri kapsayan multidisipliner bir dergidir. AJIT-e’nin yayın alanları arasında başlıca yer alan konular şunlardır:

Yeni Medya ve İletişim Bilimleri

Teknoloji

Belge ve Kayıt Yönetimi

Bilgi Güvenliği

Bilgi Yönetimi

Bilişim Etiği

Bilişim Hukuku

Dağıtık Bilişim Sistemleri

E-Öğrenme

E-Dönüşüm

E-Devlet

 E-Pazarlama

 E-Reklam

E-Scm

E-Yayımcılık

 E-Yayıncılık

E-Yönetim

Tıp Bilişimi

Karar Destek Sistemleri

Sayısal Eğlence ve Oyun

Sayısal Hak Yönetimi

Sosyal Ağlar

E-Tedarik Zinciri Yönetimi

Veri Madenciliği

Veri Tabanları

Yapay Zekâ

Yönetim Bilişim Sistemleri

E-CRM

AJIT-e’de Yer Alacak Çalışmaların Niteliği

20.       Alana katkı sağlayacak, bilimsel ölçütlere ve araştırmaya dayanan özgün makaleler AJIT-e tarafından kabul edilmektedir. 

21.       Zengin bir kaynakçaya sahip olan ve incelenen konu ile ilgili eleştirileri ve görüşleri ortaya koyan derleme makaleler AJIT-e tarafından kabul edilmektedir.

22.       Tez, sunum veya bildiriden türetilen çalışmalar aşağıdaki koşulları sağlaması şartıyla yayımlanmaktadır.

·          Çalışma, özet bildiri olarak yayınlanmış ise; bildiri başlığı, etkinliğin adı, tarihi ve yer bilgisi dipnotta belirtilmelidir.

·         Çalışma, lisansüstü tezlerden üretilmiş ise; tezin adı, danışmanın adı, üniversite ve enstitü bilgileri ile tezin tamamlanma tarihi dipnotta belirtilmelidir.

·         Çalışma, araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenmiş ise; destek sağlayan kuruluş adı, proje numarası ve tamamlandığı tarih bilgisi dipnotta belirtilmelidir.

23.       Gönderilen makaleler, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

 

24.       Gönderilen makaleler değerlendirme kopyası oluşturmak ve hakem sürecinden yayınlanabilir onayının alması durumunda mizanpaj çalışmalarının yapılması amacıyla Word (doc, docx) formatında yüklenmelidir.

Değerlendirme Süreci

25.       Gönderilen makaleler hakemlere sunulmadan önce aşağıdaki noktalar dikkate alınarak incelenmekte, değerlendirme sürecine uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilmektedir:

·         Editoryal kurul tarafından makalenin yayın ilkelerine ve yayın etiğine uygunluğu, bilimsel niteliği ve özgünlüğü göz önünde bulundurularak biçimsel ve genel içerik olarak değerlendirilir ve eserin ait olduğu alan belirlenir.

·         Hakem değerlendirme aşamasında hakemler sisteme eklenen değerlendirme kopyalarına erişerek makalenin elektronik kopyasını bilgisayarlarına indirirler. İndirilen kopyada görünür biçimde DEĞERLENDİRME KOPYASI ibaresi bulunur ve eserin yazar(lar)ı ile ilgili herhangi bir ibareye yer verilmez.

·         Makaleyi değerlendiren her bir hakem, yine sistemde oluşturulan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir; gerekli düzeltme ve değişiklikleri bildirebilecekleri bir alana satır numarası ve yapılması gereken biçiminde girebilecekleri gibi, bir ek dosya ile de sisteme yükleyebilirler. Ayrıca değerlendirme sonucunu belirten bir yargı ifadesini de seçerler.

·         AJIT-e’de çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki “olumlu” hakem görüşünün ardından Yayınlanmak üzere seçilen makalelere editoryal kurul tarafından yayınlanacağı yıl ve sayı ataması yapılır. PDF kopyaları üretilerek sisteme eklenir.

·         İlgili sayının sezonu geldiğinde sayı yayına alınarak görünür hale getirilir.

26.       Yukarıdaki koşulları sağlayan her makale için hakem atası yapılır. 13. maddede açıkça belirtilen teberru bedeli makalenin en az iki hakemden onay almasının ardından talep edilir. Teberru bedelinin değerlendirme sürecine olumlu ya da olumsuz etkisi kesinlikle bulunmamaktadır.  11. maddede belirtildiği üzere tüm yazarlar eşit haklara sahiptir.

27.       TÜBİTAK ULAKBİM TRDizin’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TRDizin’de indexlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılacak derleme türü dışındaki makalelerin yazarlarından;

·         Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,

·         Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,

·         Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,

·         Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenilecektir.

Makaleniz gerekli belgelerin yüklenmesinin ardından hakem değerlendirme aşamasına geçecektir.

Makale Düzeltme

28.      Düzeltme sadece editoryal olarak önemli değişiklikler için yaptırılmalıdır. Düzeltmeler, yazım düzeltmeleri, biçimlendirme vb. küçük değişiklikler için yapılmamalıdır.

  Gönderilen makaleler için “Düzeltme” kararı alındığında yazarların 15 gün içinde gerekli düzeltmeleri yaparak makalenin son şeklini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Düzeltmeler belirtilen sürede yapılıp gönderilmediği takdirde, editoryal kurul makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

29.       Dergimizde makale değerlendirme sürecinin, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 ay sürmesi öngörülmektedir.

30.       Yazar(lar), hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçelerini bildirme hakkına sahiptirler. Yayıma kabul edilen ve edilmeyen makalelerin yazar(lar)ına bilgi verilir ancak makale metinleri iade edilmez.

31.       Yazar makalesini geri çekme hakkına her zaman sahiptir. Ancak hakem ataması yapılan makaleler Dergipark’ın sisteminden dolayı, yazar tarafından geri çekilememektedir. Yazarın makalesini geri çekebilmesi için değerlendirme sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

32.       Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranı Turnitin ile tespit edilmektedir. Hakem ataması yapılmadan önce tespit edilen benzerlik oranının %20’nin üstünde olması durumunda, makale hakem değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilmektedir. Yayınlandıktan sonra tespit edilen intihaller için yayından kaldırma işlemi uygulanmakta ve okuyucular için dergide bir editör notu yayınlanmaktadır.

AJIT-e Yazım Kuralları

Dergimiz tarafından kullanılan makale şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Tüm süreç Dergipark üzerinden ilerlemektedir. Dergipark’a nasıl makale gönderileceği ile ilgili detaylı anlatıma https://www.youtube.com/watch?v=OfAhRfQB-LQ adresinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda editor@ajit-e.org adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yazım Dili

33.       Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Yayımlanacak makalelerde Türkçe ve İngilizce özetlerle birlikte yazarları tarafından tespit edilen anahtar kelimeler mutlaka bulunmalıdır.

Yazım Kuralları

            Makalenin Yapısı

34.         Dergimize gönderilen makaleler şablona uygun olmalıdır. Aksi takdirde editoryal kurul, hakem ataması yapmadan önce yazardan gerekli düzenlemeleri yapmasını talep etmektedir. 28. maddede belirtildiği üzere gerekli düzenleme yazar tarafından 15 gün içinde yapılmaması durumunda editoryal kurul makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

35.         Makalenin yazım dili Türkçe ise öncelikle Türkçe başlık altında Türkçe özet ve anahtar kelimelere yer verilmelidir. Ardından ise İngilizce başlık altında İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

36.         Makalenin yazım dili İngilizce ise öncelikle İngilizce başlık altında İngilizce özet ve anahtar kelimelere yer verilmelidir. Ardından ise Türkçe başlık altında Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

37.         22. maddede belirtilen dipnot verme durumu makale hangi dilde yazılmışsa o başlık altında verilmelidir.

38.         Makale başlığının yalnızca baş harfleri büyük olmalıdır. Makale başlığının yazı tipi Palatino Linotype, yazı boyutu 14 ve koyu olmalıdır.

39.         Makale hangi dilde yazılmışsa o başlığın hemen altında sırasıyla Yazar Adı (koyu, baş harfleri büyük), Kurum, Departman, Akademik Unvan, e-posta, ORCID ID (İtalik, baş harfleri büyük) yer almalıdır. Yazı tipi Palatino Linotype, yazı boyutu 11 olmalıdır.

40.         Özet bölümünden hemen sonra makalenin amacı, kapsamı ve çalışma yöntemlerini belirten bir GİRİŞ yer almalıdır. Ayrıca makale Sonuç ve Kaynakça içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Özet

41.         100 kelimeden az, 300 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Özet, makalenin ana fikrini ve katkısını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özetin altında şablonda yer aldığı gibi en az 3, en çok 5 anahtar kelime yer almalıdır. Özetin yazı tipi Palatino Linotype, yazı boyutu 10 ve italik olmalıdır. Anahtar kelimeler ise baş harfleri büyük olacak şekilde koyu olmalıdır. Özet de atıf yapılmamalıdır.

Ana Metin

42.     Makale A4 boyutlarında Word belgesi ile yazılmalıdır.

43.     Satır aralığı 1,15 cm,

44.     Yazı tipi Palatino Linotype, yazı boyutu ise 11,

45.     Paragraf aralığı Sol, Sağ, ve Önce 0nk Sonra ise 8nk olmalıdır.

Bölüm Başlıkları

46.     Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere, yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

47.     Giriş Bölümü 1 olarak numaralandırıldıktan sonra diğer başlıklara da numara atanmalıdır.

48.     Başlıkların yazı tipi Palatino Linotype, yazı boyutu ise 12 olmalıdır.

49.     Başlıklandırma yaparken Word’ün stil menüsünden başlık derecesi seçilmeli ve bir önceki maddede belirtilen yazı tipi uygulanmalıdır.

50.     Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Şekil, Tablo ve Görseller

51.     Şekiller ve görseller birden başlayarak numaralandırılmalı ve açıklaması hemen altlarında yer verilmelidir.

52.     Tablolarda aynı şekilde numaralandırılmalıdır. Ancak şekil ve görsellerden farklı olarak açıklaması tablonun üstünde yer almalıdır.

53.     Tablolar paragraf aralığı Önce, Sonra, Sol ve Sağ’da 0nk, yazı boyutu ise 10 punto olmalıdır. Tablo yüksekliği ise içeriğe göre olabildiğince dar olmalıdır.

54.     Tablo, şekil ve görsel açıklamaları 10 punto olmalıdır.

Kaynakça Stili

55.     Değerlendirmek üzere yollanan çalışmalarda dipnot ve kaynakça gösteriminin APA atıf sisteminin son sürümüne (7. Sürüm) uygun biçimde hazırlanmış olması gerekir.

56.     Metin içi referanslarda mutlaka sayfa, paragraf vs. bilgileri yer almalıdır. Örnek: (Tingöy, 2009: 23) değil (Tingöy, 2009, s. 23) şeklinde olmalıdır.

57.    

APA 7. sürümde en sık kullanılan kaynak türleri şunlardır:
        
 
     Tek Yazarlı Kitap 
       Kaynakça: Tingöy, Ö. (2009). Bilişim Çağında Etik. Seçkin Yayıncılık
       Metin içi: (Tingöy, 2009, s. 23)
        
       İki Yazarlı Kitap
       Kaynakça: Binark, M., & Bayraktutan, G. (2018). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. Kalkedon Yayıncılık     
       Metin içi: (Binark & Bayraktutan, 2018, s. 94)

       Üç Yazarlı Kitap 
 
       Kaynakça: Binark, M., Bayraktutan, G., & Durna, T. (2020). İletişim Hakkı ve Yeni Medya Tehditler ve Olanaklar. Uğur Mumcu Vakfı Yayınları.
        Metin içi: (Binark vd., 2020, s. 16)

        Üçten Fazla Yazara Sahip Kitap
        Kaynakça: Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., & Turban, D. C. (2018). Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer International Publishing. 
        Metin içi: (Turban vd., 2018, s. 314)

        Çeviri Kitaplar
        Kaynakça: 
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2018). Derin Öğrenme (Fatoş Yarman Vural, R. G. Cinbiş, & S. Kalkan, Çev.). Buzdağı Yayınevi.
        Metin içi: (Goodfellow vd., 2018, s. 59)

         Editörlü Kitap
         Kaynakça: Genel, M. G. (Ed.). (2015). Yeni Medya Araştırmaları 1. Ekin Basım Yayın Dağıtım.
         Metin içi: (Genel, 2015, s. 159)

        Derleme Kitaplar
        Kaynakça: Mutlu, E. (Der.). (2010). Kitle İletişim Kuramları. Ütopya Yayınevi.
         Metin içi: (Mutlu, 2010, s. 66)

         Dergi Makaleleri
         Kaynakça: Gülmammadzade, U., & Işıklı, Ş. (2020). Instagramda Benlik Sunumu: Takipçi Etkisi Üzerine Dramaturjik Bir İnceleme. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 11(43), 74-104. https://doi.org/10.5824/ajite.2020.04.004.x
         Metin içi: (Gülmammadzade & Işıklı, 2020, s. 76)

        Web Sayfaları
        Kaynakça: Akan, Y. (2018, Haziran 9). Yeni Medya Nedir ve Ne İş Yapar? | Pazarlama Türkiyehttps://pazarlamaturkiye.com/gun-gectikce-populerlesen-yeni-medya-nedir-ve-ne-is-yapar/
        Metin İçi: (Akan, 2018, par. 2) – (Par., paragrafın kısaltmasıdır.)


58. Kaynakça girintisi 1,25cm asılı, yazı boyutu ise 10 punto olmalıdır.

59.     AJIT-e atıf verme ve kaynakça oluşturmada Mendeley, Zotero, Endnote gibi referans yönetim sistemlerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Word’ün kendi kaynakça yönetim sistemi Türkçe ile uyumludur. Ancak Mendeley, Zotero, Endnote gibi kaynakça yönetim sistemlerinde APA stili kullanıldığında Türkçe ile adaptasyon sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunu çözmek için  https://github.com/citation-style-language/styles/blob/master/apa-tr.csl adresinden APA’nın Türkçeye uyarlanmış stilini indirerek ilgili programın stil ayarları menüsünden manuel yüklemeniz gerekmektedir. 

AJIT-e’ye değerlendirmek üzere makale gönderen yazarlar tüm bu ilkeleri kabul etmiş sayılırlar.

AJIT-e İletişim Bilgileri

Bilişim Teknolojileri Online Dergisi
AJIT-e (Academic Journal of Information Technology)
Adres: 
Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, No: 15, Kat: 2, PK: 34740 Şaşkınbakkal KADIKÖY / ISTANBUL / TURKEY
Tel: +90 216 355 56 19
Faks: 
+90 216 368 43 30
Email: 
editor@ajit-e.org

tr_TRTurkish