ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
8848 times viewed.
3926 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2012.4.005.x
PR 2.0 ve Marka Bilinirliğinin Türk Markaları Açısından Etkileşimi
PR 2.0 and interaction of Turkish Brands in Terms of Brand Awareness
Ece Baban Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ecebaban@hotmail.com
Abstract in Turkish
Günümüzde pazar koşullarında firmalar, hedef kitlelerine ulaşabilmek, sahip oldukları markaları yoğun rekabet koşulları altında ön plana çıkartabilmek, tüketici ile doğrudan buluşturabilmek amacıyla çoklu medya kullanımlarına yönelmektedirler. Firmaların tüketicileri çepeçevre sarmaya çabaladıkları bu süreçte, farklılık yaratmak, benzersiz ya da alternatif yaklaşımlarla marka ve tüketiciyi birbirine yakınlaştırma temeline dayanan stratejiler geliştirilmektedir. Günümüzde internet fenomeni bu anlamda en önemli etkenlerden birisidir. Artık insanlar yaşamlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında ve internet ağlarında geçirmektedir. 1990'lı yıllarda internet ve cep telefonlarının yaygınlaşması ile halkla ilişkiler faaliyetleri de elektronik ve dijital ortama taşınmış ve kitle ile iletişim e-mail, kısa mesaj(SMS) ve fax gibi araçlar ile tek yönlü olarak yapılmaya başlanmıştır (Jalali, 2009). 2000’li yıllarda, web'in gelişmesi, web kavramına 2.0 ekinin eklenmesine sebep olmuş; web sayfaları sadece okunabilir sayfalar şeklinden çıkmış, web sayfalarını okuyan kişiler, o sayfalarda yazma imkanı bile bulmuşlardır. Bugünkü rekabet ortamında ise teknolojinin ilerlemesini takip eden ve bu gelişmeler ile ilerleyen firmalar ve şirketleri web'i bu gelişmelerin ve sosyal medyanın oluşturduğu olanaklardan etkilenerek, onları kendi ürün ve hizmetlerini daha iyi tanıtmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanmaktadır. Sosyal medya ortamında, Web2.0 ve teknolojik ilerlemelerden yararlanarak yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerine halkla ilişkiler 2.0 adı verilmektedir (Jalali, 2009).Çalışma kapsamında halkla ilişkiler 2.0 çalışmalarının marka bilinirliğine katkısı sosyal medya üzerinden özellikle geleneksel halkla ilişkiler ile karşılaştırılarak ele alınacaktır. Marka olarak Türkiye’de sosyal medyayı en aktif kullanan farklı sektörlerden markalar ele alınarak halkla ilişkiler ve marka bilinirliği açısından incelenecektir. Markalar Mavi Jeans, Anadolu Efes Pilsen, Garanti Bankası ve ETİ olarak dört farklı sektörden belirlenmiştir.
Abstract in English
Today, under the affect of market conditions, companies prefer social media channel with the aim of reaching their target population, interacting with their customers directly and expressing their brands more powerfully in the market. Companies are trying to perform new strategies for creating close relationships between brand and customers, while the differentiation attempts of the companies. Nowadays, the Internet phenomenon is one of the most important factors in this regard. People spend most of their times at the computer and internet networks. In the 1990s, with the spread of internet and mobile phones, public relations activities moved to electronic and digital media of mass communication as a one-way by using e-mail, SMS and fax machine tools (Jalali, 2009:32). In the 2000s, by the development in web area, with the help of 2.0 patches, people can also edit the pages instead of just reading the written pages through the web pages. In today's competitive environment and the developments that followed the progress of technology companies and companies with a progressive web influenced by these developments and the opportunities created by social media, they introduce their products and services and increase customer satisfaction for better uses. PR activities which use Web 2.0 and technological developments in social media environment are called PR 2.0 (Jalali, 2009:45). Throughout the research, PR 2.0 activities within the scope of the contribution of brand awareness through social media, especially in comparison with traditional PR will be discussed. Brands will be examined regarding the brands which are actively using the social media in terms of the public relations and brand awareness. Brands can be listed in four different business sectors such as; Mavi Jeans, Anadolu Efes Pilsen, Garanti Bankası and ETI. Keywords: Brand Recognition, PR 2.0, Social Media, Web 2.0.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: