ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9363 times viewed.
4101 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.1.004.x
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlığını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği ile Analizi
Computer Literacy For College Students Analysis of Factors Affecting The Effect of Data Mining Process
Esra ÇOBAN BUDAK Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü, dideban_coban@yahoo.com
Abstract in Turkish
Eğitim-Öğretim sürecinde bilgisayar ve bağlı teknolojilerin kullanımı hızla artmaktadır. Bireyin bu süreçte bilgisayarı etkin bir araç olarak kullanabilmesi ve bilgisayar destekli sistemlere kolaylıkla uyum sağlayabilmesi, bilgisayar okuryazarlık düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada bilgisayar okuryazarlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla bir anket düzenlenmiş ve elde edilen sonuçlar, veri madenciliği sürecinden de yararlanılarak, bir elektronik Tablolama programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, Kocaeli Üniversitesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (TBTK) dersini alan öğrenciler arasından rastgele erişim yöntemiyle seçilen örneklem kitleye anket soruları uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların bazıları konu öncesi ve sonrası testleriyle kontrol edilmiştir.
Abstract in English
The uses of computer and related technologies have grooving role on educational process. The person’s computer usage as an effective tool in educational process and adaptation to computer-based systems are highly related to the computer knowledge level. In this study, a survey is designed and applied to describe the factors overruling computer knowledge, and the results derived from survey are analyzed with an electronic table and computing program, also using data mining process. Sample group selected from bachelor degree students attending to social sciences and health science fields of Kocaeli University. Some of the results are tested with using pre-quiz and post-quiz applications results.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: