ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
973 times viewed.
420 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.3.008.x
Dijital Çağın Masalını Z Kuşağından Dinlemek: Turkcell Dijital Zekâ Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Hearing the Tale of the Digital Age from Generation Z: Semiotic Analysis of Turkcell’s Digital Intelligence Advertisement Film
Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
Abstract in Turkish
Z kuşağının hayatında internet ve mobil iletişim araçları oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple z kuşağı, aynı zamanda “i-nesli” olarak da adlandırılmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlık kazanmasına bağlı olarak yakın gelecekte z kuşağını olumlu gelişmelerin yanında birtakım olumsuzluklar ve riskler de beklemektedir. Bu doğrultuda çalışmaya konu edilen Turkcell Dijital Zeka reklamı söz konusu noktaya işaret etmektedir. Turkcell, Dijital Zeka Projesi’ni tanıtmak için hazırladığı reklam filminde sözlü kültürün en önemli taşıyıcılarından biri olan masal anlatısı ile dijital kültürü ortak bir paydada buluşturmuştur. Reklam için dünyaca ünlü Kırmızı Başlıklı Kız masalı tercih edilmiştir. Söz konusu masalın dijital çağa uyarlandığı reklam filminde kırmızı başlıklı kızın elinde tablet olduğu görülmektedir. Tablet, reklamda dijitalleşmenin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkarken aynı zamanda z kuşağının ayırt edici özelliklerinden birine de işaret etmektedir. Bu açıdan reklam filmi gösterge düzeyinde oldukça zengin bir veri setine sahiptir. Çalışma kapsamında Turkcell Dijital Zeka reklamı göstergebilimsel açıdan analiz edilmiştir. Çalışmada, örnek reklamın anlamsal düzeyde farklı süreçlere işaret eden açık ve çağrışımsal boyutlarını ortaya koymak ayrıca örnek olay üzerinden genel manada reklamların çift katmanlı doğasına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Reklam filminden belirli sahneler seçilerek, göstergeler tarafından üretilen anlamlar bu doğrultuda çözümlenmiştir. Görsel göstergebilimin kurucu teorisyenlerinden biri olan Roland Barthes’ın litaratüre kazandırdığı düzanlam ve yananlam kavramları çalışma için yol gösterici olmuştur.
Abstract in English
The Internet and mobile communication devices have a great place in the life of generation z. Therefore, generation z is also called as “generation i”. As digitalization has gained wide currency, generation z is to face some drawbacks and risks besides some positive developments. The Turkcell Digital Intelligence ad analyzed in this study in line with these projections also points out this issue. The ad done by Turkcell to introduce its Digital Intelligence Project, duly amalgamates storytelling, an important transmitter of oral culture and digital culture on a common ground. The Little Red Riding Hood, a world-famous fairy tale was chosen for the ad. In the ad, the little red riding hood was shown holding a tablet in her hand in the digitally adopted fairy tale, While the tablet seems to be a concrete indicator of digitalization, it also points out a distinguishing feature of generation z. In this respect, the ad film features a very rich data set in terms of semiotics. In this study, Turkcell Digital Intelligence ad is analyzed in terms of semiotics. The study aims to reveal overt and associational dimensions that indicate different processes at semantic level in the commercial, and to draw attention to bilayer nature of ad films. Certain scenes were chosen from the ad film, meanings engendered by signs were analyzed in line with this. The concepts of denotation and connotation coined by Roland Barthes, who is one of the founder theoretician of semiotics, functioned as loadstar for the study.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: