ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
934 times viewed.
681 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.004.x
Etik ve İnternet: BT Öğrencileri Üzerinde Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması
Ethics and The Internet: A Study Of Reliability And Validity On IT Students
Adem Özdemir, Emin İbili
Abstract in Turkish
Araştırmanın amacı bilişim bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin internet teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üç farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 491 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve internet etik kullanım ölçeği oluşturmaktadır. İnternet kullanım etiği ölçeği maddelerinin geçerliliği ise Lawshe tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İnceleme sonucuna göre 0.05 anlamlılık düzeyinde geçerlilik oranı 0.73 olarak bulunmuştur. Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi 0.95 olarak bulunmuş. Ölçeğin tamamı için ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.916 bulunmuştur. Uzman görüşleri ve kapsam geçerlilik oranları doğrultusunda oluşturulan 38 maddelik ölçek formu Temel İlkeler, Dürüstlük, Güvenlik, Sağlıklı İnternet Kullanımı, Çevrimiçi Nezaket, Telif Hakkı olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin interneti etik kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu, ailelerinin gelir düzeyi arttıkça interneti etik kullanım düzeylerinin azaldığı ve öğrencilerin web tasarımı ve programlama düzeyleri arttıkça interneti etik kullanım düzeylerinin azaldığını bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin bölümlerine, interneti kulanım amaçlarına ve internet kullanım sürelerine göre öğrencilerin internetin etik kullanım düzeylerinin farklılaştığı bulunmuştur
Abstract in English
The aim of the research is to examine the ethical use levels of Internet technologies of undergraduate and graduate students in the information departments. The sample of the study was conducted with 491 students studying at three different universities during the academic year of 2016-2017. The data of the research conducted in the screening model were obtained from the personal information form developed by the researchers and from the internet ethical usage scale. The validity of internet use scale items was analyzed using Lawshe technique. The validity of the scale was 0.73 and the Cronbach Alpha reliability coefficient was 0.916 for the scale. The 38-item scale form formed in line with expert opinions and coverage validity consists of six dimensions including Basic Principles, Honesty, Security, Healthy Internet Usage, Online Courtesy, Copyright. SPSS 22 program was used in the analysis of the data obtained in the research. As a result of the research it was found that ethnic use levels of females were higher than that of males, ethical usage levels of internet decreased as the income level of the students' families increased and as the web design and programming levels of the students increased, the internet ethical usage levels decreased. In addition, it was found that ethical usage levels of internet according to students' sections are significant in terms of all dimensions. According to internet usage aims and internet usage periods, students' ethical usage levels of internet have been found different
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.