ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1287 times viewed.
1291 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.001.x
Siber Zorbalık Kavramı, Türleri ve İlişkili Olduğu Faktörler: Mevcut Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme
Cyberbullying, It’s Tyeps And Related Factors: An Evaluation Through The Existing Studies
Emel Baştürk Akca, Prof. Dr., Kocaeli üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, emelakca@kocaeli.edu.tr İdil Sayımer, Prof. Dr., Kocaeli üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, isayimer@kocaeli.edu.tr
Abstract in Turkish
İnternet teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan, çocuk ve gençleri hedef alan siber zorbalık, geleneksel akran zorbalığından türemiş olup çeşitli yönleriyle ondan farklılaşmış ve etki alanı genişlemiş olan zorbaca davranışları kapsamaktadır. Bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ortamlara taşınarak gözetim ve denetimi görece kolay olan okul ortamı sınırlarını aşan siber zorbalık davranışları, çocukları her an ve her yerde tehdit edebilmesi açısından ciddi bir problemdir. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve kullanım yaşının her geçen gün düşmesiyle birlikte diğer çevrimiçi risklerle birlikte siber zorbalık vakalarının hem nicelik olarak hem de yarattığı zararlar açısından daha büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu durum konuya ilişkin akademik ve politik ilgiyi arttırmakta, siber zorbalıkla etkin biçimde mücadele ve başetme yöntemleri geliştirebilmek için siber zorbalığın tüm boyutlarıyla ortaya konulması için çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmanın öncelikli amacı, siber zorbalık konusuyla ilgili literatürü gözden geçirerek farklı alan araştırmalarında elde edilen bulguları bir araya getirmek ve hem gelecekte yapılacak yeni araştırmalar, hem de oluşturulacak kamu politikaları için yol gösterici bir kaynak ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmanın diğer amacı ise, dijital ortamın özellikle çocuklar açısından risklerine ve bu bağlamda yeni medya okuryazarlığı eğitimine duyulan ihtiyaca yeniden dikkat çekmektir. Çalışma sonucunda, Türkiye de dahil pek çok ülkede çocukların İnternet ve sosyal ağ kullanım alışkanlıkları ve siber zorbalık deneyimlerine ilişkin çok sayıda nicel araştırma olduğu, örneklem ve soru formuna bağlı olarak bu çalışmaların bazılarında benzer, bazılarında ise farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Buna karşılık özellikle aile gözetiminin siber zorbalığa etkisine ilişkin az sayıda çalışma olduğu ve özellikle siber zorbalıkla mücadeleye odaklı, farklı yöntem ve tekniklerin de kullanıldığı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Abstract in English
The cyberbullying, which is the result of the development of Internet technologies, is targeted at children and young people. It involves bullying behaviors derived from traditional peer bullying differentiated and divergent from its various aspects. It is a serious problem that bullying behaviors that exceed the boundaries of the school environment, which is easier to surveillance and control in contrast to moving to electronic media such as computers and mobile phones, can threaten children anytime and anywhere. With the widespread use of the İnternet and declining age of use it each day, along with other online risks, cyberbullying cases are seen to be both larger in quantity and more harmful. This situation increases the academic and political interest in the subject and there are a lot of studies to analysis the cyberbullying in all dimensions in order to be able to develop effective methods of fighting and dealing with cyberbullying. The primary aim of this study is to bring together findings from different field surveys by reviewing the related literature on bullying and trying to be a source for both future researches and public policies which will be created. The other aim of the study is to draw attention to the risks to the digital environment, especially from the perspective of children, and the need for new media literacy education in this context. At the end of the study, ıt has been observed that in many countries, including Turkey, there are a number of quantitative studies on children's Internet and social networking habits and cyberbullying experiences, some of which are similar and some differ depending on the sample and questionnaire. On the other hand, it is stated that there is a small number of studies on the effect of family surveillance on the cyberbullying, and especially the studies used to different methods and techniques which is focused on cyberbullying struggle are needed.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.