ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10151 times viewed.
8272 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.003.x
Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma
Social Media and Trust: An Empirical Research Directed to Government, Non-Governmental Organizations and Business
Arş. Gör. Dr. Aybike Pelenk Özel
Abstract in Turkish
Özet Sosyal medyanın bireyler, gruplar, kurumlar ve toplumsal yapılar üzerinde giderek artan etkisi ve yaygınlaşma hızı bu araçlara duyulan güven düzeyini ve inanılırlığını tartışmayı gerektirmektedir. Kullanıcılarının çeşitliği, kullanım dilinin ve olanaklarının evrenselliği sosyal medyayı hem daha ulaşılır kılmakta hem de etkinliğini artırmaktadır. Güven kavramı ise tüm ilişki biçimleri içinde önemli bir yer teşkil etmekte, bireyler, gruplar ve kurumlar arasında açıklığı sağlayarak, çatışmalara yönelik çözümler sunmakta, toplumsal dayanışmayı sağlayarak, kurumların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medyanın kullanıcılar tarafından geleneksel kitle iletişim araçlarına kıyasla ne ölçüde inanılır ve güvenilir bulunduğu bir merak ve tartışma konusudur. Buradan hareketle toplumsal yapı üzerinde etkili olduğu düşünülen hükümet, sivil toplum örgütleri ve ticari kuruluşlara yönelik bilgi edinmede sosyal medyanın genç kanaat önderleri tarafından ne ölçüde güvenilir ve inanılır görüldüğü, bu araçları kullanım sıklığı ve geleneksel medya ve diğer araçlarla karşılaştırıldığında sosyal medyanın bir bilgi kaynağı olarak nasıl değerlendirildiği araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.
Abstract in English
Abstract Increasingly social media effects and spreading rate on individuals, institutions and social structures requires trust level and credibility towards these means. Variety of users, coomun language of use, universality of opportunities make the social media accessible and efficient. Trust provides clarity between individuals, groups and institutions, solutions for conflicts, social solidarity, and play an important role to make the institutions fulfill their functions in a healty way. The subject of debate what extent the social media credible and trustable compared to traditional mass media. From this point of view the main problematic of this research is what extent social media is credible and trustable to get information about government, non-governmental organizations and business by young opinion elits and also frequency of use, the evuluation of social media compared to traditional media and other means as a source of getting information about government, non-governmental organizations and business that believed to be effective on social structure.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: