ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4892 times viewed.
969 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.3.006.x
DİJİTAL ORTAMLARDA TOPLUMSAL KATILIM ANLAYIŞI: SOSYAL EYLEM PLATFORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
UNDERSTANDING OF SOCIAL PARTICIPATION ON DIGITAL MEDIA: AN INVESTIGATION OF SOCIAL ACTION PLATFORMS
Mustafa Cankut KURT, Arş. Gör., Özhan TINGÖY, Prof. Dr.,
Abstract in Turkish
Bu çalışmada sosyal eylem platformları üzerinden yürütülen kampanyalara katılan bireylerin, toplumsal katılım düzeylerindeki değişim ve bu değişimin bireyler üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evreni, sosyal eylem platformlarına ilişkin çeşitli deneyimleri olan bireyler, örneklemi ise bu evrenden olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme metodu ile seçilen katılımcılar olarak belirlenmiştir. Nitel veri toplama tekniği ile ele alınan çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın temel bulguları katılımcıların, sosyal eylem platformları üzerinden toplumsal katılım aktivitelerine dâhil olmak konusunda temel noktalar açısından benzer bakış açısına sahip oldukları üzerinedir. Ancak alt temalar açısından katılımcıdan katılımcıya değişkenlik gösteren görüşler bulunmaktadır.
Abstract in English
In this study, it is aimed to understand the effects of the social action platforms on the participation levels of individuals who participate the campaigns on social action platforms. The population of this study consists of individuals who have experience with social action platforms and the samples selected with by purposive sampling which is one of the non-probability sampling methods. Semi-structured interview technique is used in this qualitative research. A Semi-structured interview form and a Likert type attitude scale designed by researcher, used as data collection tools. In the main findings of this study, participants have similar point of view about the joining the social participation activities but on the sub-themes, there are some different opinions that depend on the participants.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: