ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5002 times viewed.
1190 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.3.002.x
INSTAGRAM KULLANICILARININ SELFİE ÇEKİMLERİ İLE BENLİK SAYGISI VE NARSİSİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND LEVELS OF NARCISSISM THROUGH SELFIES OF INSTAGRAM USERS*
Yıldız Dilek Ertürk
Abstract in Turkish
Narsistik kişilik kavramı incelendiğinde, bireyin kendi bedensel ve psikolojik özelliklerine aşırı derecede hayran olması ve bireyin kendini aşırı derecede beğenmesi olarak tanımlanmaktadır. İletişim süreci içinde gelişen benlik (kendilik), kavramı ile kendimizi bizim dışımızda kalanlardan ayırır, kendimize özel bir alan oluştururuz. Kişinin kendisiyle ilgili bütün düşünce ve duyguları benlik kavramı içindedir. Benlik saygısı ise, bireyin kendini, değerli, etkin ve başarılı hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. Goffman’ın benlik sunumu teorisine göre, birbirini tanımayan kişiler birbirlerine birtakım bilgiler ileterek tanışırlar ve birbirleri hakkında belli izlenimler edinirler. Bu yazı çerçevsinde benlik ve narsizim tanımlanırken ‘narsizimin yeni dışa vurumlarından biri  sosyal medya mıdır? Sorusu online narsizim ve benlik saygısı ölçeği uygulamalarının sonuçları ile sosyal ağ kullanım alışkanlıkları kapsamın da  tarşılacak ve ilgili içerikle bağlantısı sorgulanmaya çalışılacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de instagram kullanan sosyal medya kullanıcılarının, selfie çekimleri ile benlik saygıları ve narsistik özellikleri arasındaki bağın ortaya konması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın ortaya konulma amacı kişinin kendini sunduğu bir sosyal sunum ortamı olarak sosyal medya mecralarından instagram kullanıcılarının benlik saygisi ve narsisizm düzeyi arasindaki ilişkin incelenmesidir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış, narsisizm ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için ‘’Pearson Korelasyon’’ analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, selfie paylaşımında bulunan instagram kullanıcılarının narsisizm skorları ve benlik saygıları arasında olumlu yönde orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Yüksek benlik saygısı narsizmde yükselmeyi beraberinde getirmiş ve bu yükselme selfie çekim ile kendini sunma olarak ortaya konmuştur. 
Abstract in English
When the concept of a narcissistic personality is analyzed, it is defined as an individual who admires his or her own physical and psychological characteristics and likes her/himself excessively. We separate ourselves from others and form a private sphere for ourselves through the notion of ‘self’ which develops in the process of communication. All of the thoughts and senses related to one’s self are included in the notion of self. Self-esteem is defined as an individual who considers him/herself worthy, effective and successful. According to Goffman’s theory of self-presentation, strangers get to know each other by conducting particular information about themselves mutually, and acquire certain impressions about each other. Within the scope of this article, the question of “Is social media one of the methods to express narcissism?” shall be asked when the idea of self and narcissism are discussed - using a frame of social network usage habits. The results of a scale of online narcissism and self-esteem and their relationship to content shall also be examined. The aim is to reveal the connection between selfies, self-esteem and narcissistic characteristics of the social media user’s Instagram profiles in Turkey and to examine the relationship between self-esteem and narcissism levels of Instagram users from social media as a social presentation space where the person presents her or himself. The SPSS package program is used in the data analysis to determine the relationship between narcissism and self-esteem, as is “Pearson Correlation” analysis. At the end of the study, a positive intermediate level relationship was found in the scores between the narcissism and self-esteem of the Instagram users who share selfies. The study concludes that high self-esteem has brought an increase in narcissism, and this increase has been revealed as a self-presentation through selfie. bir sosyal sunum ortamı olarak sosyal medya mecralarından instagram kullanıcılarının benlik saygisi ve narsisizm düzeyi arasindaki ilişkin incelenmesidir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış, narsisizm ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için ‘’Pearson Korelasyon’’ analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, selfie paylaşımında bulunan instagram kullanıcılarının narsisizm skorları ve benlik saygıları arasında olumlu yönde orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Yüksek benlik saygısı narsizmde yükselmeyi beraberinde getirmiş ve bu yükselme selfie çekim ile kendini sunma olarak ortaya konmuştur. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: