ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4786 times viewed.
1475 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.3.001.x
Web Yazılım Projelerinde Homojen Olmayan Poisson Süreci Yazılım Güvenilirlik Modellerinin Karşılaştırılması
Comparison of Non-Homogeneous Poisson Process Software Reliability Models in Web Applications
Rabia Burcu Karaömer, Oumout Chouseinoglou
Abstract in Turkish
Yazılım güvenilirliği, proje başarısını doğrudan etkileyen önemli kalite faktörlerinden biridir. Yazılım güvenilirliğinin modellenmesi ile bir projenin ne kadar zaman sonra ve ne kadar efor sonucunda kullanıcıya sunulabileceği tahmin edilebilir. Bu da proje kaynak ve takvim planlamasında yardımcı olabilmektedir. Bu amaçla yazılım güvenilirlik modelleri yazılımların olgunluklarını ölçmede sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde yazılım güvenilirlik modellerinin karşılaştırılmasına yönelik birçok çalışma bulunmasına rağmen yazılım türünü dikkate alıp bu kapsamda yazılım güvenilirlik modellerinin karşılaştırılmasının yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma, yazılım güvenilirliğini ölçmek için kullanılan modellerin Web yazılımlarındaki performanslarının karşılaştırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla Türkiye'de bir yazılım şirketinin dört ayrı Web yazılım projesinde tutulan hata kayıtları kullanılarak altı ayrı yazılım güvenilirlik modeli karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada kullanılan modeller; Üstel Homojen Olmayan Poisson Süreci Goel Okumoto, Musa Üstel, Büklümlü S Şekilli Homojen Olmayan Poisson Süreci, Geciktirilmiş S Şekilli Homojen Olmayan Poisson Süreci, Yamada ve Pham-Nordmann-Zhang Kesin Olmayan Hata Tespiti  (PNZ) modelleridir. Yazılım güvenilirlik modellerinin uygulanması sırasında en çok olabilirlik tahmin yöntemi kullanılarak hata kayıt verilerine uygun model parametreleri, her bir model ve her bir proje için tahmin edilmiştir. En çok olabilirlik yöntemi ile model parametrelerinin tahmin edilmesi sırasında, elde bulunan hata kayıt verilerinin %100’ünün, %70’inin ve %50’sinin kullanılması durumları olmak üzere üç durum ayrı ayrı incelenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir.  Tahmin edilen parametrelerle oluşturulan modellerin projelere uygunluğu hata kareler ortalaması, ortalama bağıl hata, yüzde bağıl hata sapması  ve dengeli tahmini bağıl hata ölçümleri kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir model için dört proje, üç hata durumu (%100, %70, %50)  ve dört ölçüm sonucuna göre toplamda 48 farklı ölçüm alınmıştır.  Bu 48 ölçüm içerisinden her bir ölçüm için en yüksek başarıya sahip model seçilmiş ve modeller buna göre sıralanmıştır. Çalışma sonucunda Homojen Olmayan Poisson Süreci modellerinin Web yazılımlarında kullanılabileceği gösterilmiş olup Geciktirilmiş S Şekilli Homojen Olmayan Poisson Süreci yazılım güvenilirlik modeli 13 durum ile en çok durumda başarılı model olmuştur. Ancak Yamada ve Üstel Homojen Olmayan Poisson Süreci Goel Okumoto modellerinin birbirlerine benzer hata tahminleri yapıp birbirlerine yakınsadığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu iki modelin toplamda 23 durum ile en çok durumda en iyi sonucu veren modeller olması ile kullanılan diğer yazılım güvenilirlik modellerine göre daha iyi modelleme yapacağı düşünülmektedir.
Abstract in English
Software reliability is an important quality factor that effects project success. By modelling software reliability, it can be estimated when and with how much effort a project can be deployed. Consequently, this can contribute to the resource and schedule planning of a project. Therefore, software reliability models (SRM) are frequently used for measuring the maturity of a software. A number of studies exist in the literature that compare SRMs in terms of their modelling performance. However, there is a need of evaluating these SRMs by taking into account the software project domain. This study aims to compare the performance of SRMs in the context of Web applications. In accordance to this purpose, six different software reliability models, namely Goel-Okumoto, Musa Exponential, Inflected S-shaped, Delayed S-shaped, Yamada and Pham Nordmann Zhang Imperfect Fault Detection (PNZ), are evaluated by using the defect records of four Web application projects developed by a Turkish software organization. 100%, 70% and 50% of the recorded data is used as input to the maximum likelihood parameter estimation (MLPE) method and the results of these three cases are investigated and commented separately in the research.  The goodness of fit and the predictive validity of the models to the project data are tested by calculating Mean Square Error (MSE), Mean Magnitude Relative Error (MMRE), Percentage Relative Error Deviation (PRED) and Average Balanced Predicted Relative Error (A.BPRE) measures. For each NHPP model 48 separate cases which are combinations of the three defect inflow data cases (100%, 70% and 50%), four projects and four measures, are investigated and ranked. It is shown that the NHPP models can be applied to Web applications and Delayed S-shaped model displays the best results among the alternatives. However, it is understood that the Goel-Okumoto and Yamada models give identical results and that these two models converge to each other with respect to the project defect data that has been used. Combined, these two models obtain the highest ranking scores and it is concluded that these two models perform better than the other models with respect to Web based software.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: