ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5862 times viewed.
1345 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.1.002.x
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Altyapısının Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Infrastructure of Kocaeli Metropolitan Municipality Information Technologies (IT) in Terms of Disaster Management
Fatih AKBULUT, Kocaeli Üniversitesi Adalet MYO, mr.fatih@gmail.com
Serpil GERDAN, Kocaeli Üniversitesi İzmit MYO, sgerdan@kocaeli.edu.tr
Abstract in Turkish
Toplumsal yaşamın güvenliğini sağlamak, maddi ve manevi kayıplara neden olan afetlere karşı dirençli topluluklar oluşturmak için bölgesel ve ulusal düzeyde afete hazırlık çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Bu nedenle ülkesel ve bölgesel planlama çalışmaları oldukça önemlidir ve bu planlama çalışmalarının en önemli parçalarından biri de kuşkusuz bilgisayar teknolojilerinin bu alanda aktif olarak kullanılmasıdır. Her alanda olduğu gibi afet ve acil durum yönetimi açısından da elde edilen her bilginin etkin kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada bilgi teknolojilerinin kullanımı afet yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada coğrafi konumu itibariyle doğal afetlerin yanı sıra yoğun sanayisi ile acil durumları barındıran Kocaeli iline ait Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri altyapısının afet yönetimi açısından değerlendirilmesi derinlemesine mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma sürecinde ildeki diğer ilgili kurumlar/birimler (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı- AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı) ile de görüşmeler yapılarak kurumlar arası işbirliği çalışmaları da mercek altına alınmıştır. Çalışma sonucunda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapısının ilgili kurumlar ile veri alışverişi yapabilecek bir altyapıya sahip olduğu, ancak bina stokları ve endüstriyel kuruluşlara ait bilgilerin eksikliğinden dolayı hasar tahmini çalışmalarının yapılmamış ve karar destek sisteminin oluşturulmamış olduğu görülmüştür.
Abstract in English
It is inevitable to ensure the security of social life and to do preparatory work against disasters at regional and national levels in order to create communities that are resistant to disasters causing financial and spritual losses. Therefore, regional and national planning are very important and one of the most important parts of this planning is undoubtedly the active use of computer technologies in this field. As in all fields, the effective use of any piece of information obtained in terms of disaster and emergency management is very crucial. In this regard the use of information technologies has come to the fore as an essential part of disaster management. In this study, Metropolitan Municipality Information Technologies infrastructure was evaluated with in-depth interview method in terms of disaster management in Kocaeli province which, due to its geographical position, contains risks of natural disasters as well as emergency situations with its dense population and industry. During the study period other relevant institutions/units in the province (Disaster and Emergency Management Authority- AFAD, Fire Department) were interviewed and inter-institutional cooperation activities were put under the microscope. In conclusion; It was found that Kocaeli Metropolitan Municipality (KBB) Geographic Information System (GIS) had an infrastructure that could exchange data with the relevant institutions, yet it was found that damage estimation work was not done and the decision support systems were not created due to the lack of information on building inventories, and industrial organizations.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: