ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5979 times viewed.
1293 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.1.004.x
İletişim Teorileri İletişim Teknolojilerindeki Yeniliklerden Etkilenmekte midir?: Suskunluk Sarmalı Teorisine Bir Bakış
Are Communication Theories Affected by New Communication Technologies? : A Look at Spiral of Silence Theory
Uğur Cevdet Panayırcı
Abstract in Turkish
Bilgisayar teknolojileri ve internet insanlararsı etkileşim için yeni standartlar belirlemiş ve bireylere iletişim alanında yeni ufuklar açmıştır. Bunun sonucunda bireylerin etraflarını çevreleyen dünyayı algısı etkilenmektedir. Bu durmadan değişen çevre gözönüne alındığında iletişim teorilerinin tekrar gözden geçirilmesi ve eleştirel düşünme yaklaşımıyla akademisyenlerce tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede teorilerin günümüz konjonktürünü açıklayabilme kapasitesi de denenmiş olacaktır.   Bu çalışmanın amacı suskunluk sarmalı teorisine ve bilgisayar aracılı iletişim ortamlarına odaklanan araştırmaları gözden geçirerek bir literliteratureması oluşturmaktır. Sonuçlar göstermektedir ki suskunluk sarmalı, bilgisayar aracılı iletişim ortamlarının bireyleri sosyal yaptırımlardan kurtaran yapısına ragmen görülebilmektedir.
Abstract in English
Computer technologies and Internet set new standards for interaction and let people explore new horizons in the field of communication. As a consequence, individual’s perception of the world surrounding his/herself may be affected. Considering this ever-evolving climate of change, communication theories have to be revisited and efforts of critical thinking should be made by scholars in order to keep theories up-to-date or determine them as not capable of explaining contemporary conjuncture.   The purpose of this study is to review previous research studies focused on computer mediated communication and spiral of silence. Results show that spiral of silence may occur despite characteristics of computer mediated communication that can liberate individuals from social sanctions. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: