ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6448 times viewed.
1232 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.3.003.x
An Empirical Study On Business Intelligence System Perceptions At Enterprises Operating In Turkey
An Empirical Study On Business Intelligence System Perceptions At Enterprises Operating In Turkey
Yasin ÖZÇAM Erman COŞKUN
Abstract in Turkish
Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda konumlarını sürdürebilmeleri için, yenilikçiliğe önem vermesi, bilim ve teknoloji kapasitesi artırması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında ulaşılmak istenilen ana amaç; Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde İş zekası kullanım düzeyini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yoluyla bir teorik çerçeve oluşturulmuştur. İşletmelerde iş zekasının kullanımı ile ilgili kaynaklar taranmış ve oluşturulan teorik çerçeve ile irtibatlandırılmak üzere ampirik bir araştırma yapılmıştır. Ampirik araştırma, sektör farkı gözetmeksizin faaliyette bulunan “223” adet yönetici, son kullanıcı ve geliştiriceye anket uygulanması suretiyle yapılmıştır.Araştırmamıza dahil edilmiş işletmeler büyük bir oranda iş zekasını kullandıkları görülmektedir. Bu durumda günümüz teknolojik yeniliklerine uyum sağladıklarını görülmektedir. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu hazır paket sistem kullanmayı tercih etmişlerdir. İş zekası sistemi ile elde edilen bilgiler büyük bir oranda ihtiyaç duyan her seviyedeki çalışana sunulmaktadır.
Abstract in English
In order to maintain their position in the global environment, it is very important for developing countries to attach importance to innovation, to increase its science and technology capacity and to use information and communication technologies more efficiently. The main aim of this study is to reveal the usage of Business Intelligence (BI) in enterprises operating in the Turkey. For this purpose, a theoretical framework has been established through a literature review. The literature has been reviewed in order to detect the use of Business Intelligence in enterprises and its effects in performance. Without discriminating between sectors, the empirical research has been conducted with questionnaires to 223 managers, BI users and BI developers working in different management levels about BI usage. The level of BI usage is researched. For this purpose, a research model has been established and tested. In can be seen that the enterprises included from our research, mainly use the business intelligence. In this case, it can also be seen that these enterprises are adapting to today’s technological innovations. A great majority of enterprises have preferred to use a ready packet system. The information obtained via the business intelligence system, are mainly presented to the employees at every level.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: