ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6735 times viewed.
4371 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.4.006.x
Büyük Veri, Epistemoloji ve Etik Tartışmalar
Big Data, Episthemology and Ethics Issues
Yrd. Doç. Dr. Şevki IŞIKLI
Abstract in Turkish
Bilgi ekonomisinin petrolü olarak tanımlanan büyük verinin özellikle beşeri bilimlerde büyük bir dönüşüm başlattığı görüşü, son 10 yılın sık yinelenen bir söylemi haline gelmiştir. Bu dönüşüm, teknolojik yeteneklerimizin artmasıyla da ilişkilendirilir fakat buradaki asıl önemli etki, veriyi nasıl kullanacağımızı söyleyen düşünme biçimlerimizde gerçekleşmektedir. Veri tabanlı olan hesaplamalı düşünme biçimi; beşeri bilimleri, fen bilimleriyle desteklenen fizikalizmin baskısından kurtarmaya başlamıştır. Beşeri bilimler, son iki yüzyıldır “bilim” olduklarını ispatlamak için tarihselcilik, hermeneutik, fenomenoloji gibi arayışlarla yeni yöntembilimsel görüşler geliştirdiler fakat yine de büyük veri çağına gelinceye, hesaplamalı düşünme yöntemini kullanmaya başlayıncaya kadar doğa bilimcilerin hakimiyetinde bulunan “bilim camiası” tarafından sosyal ve beşeri araştırmaların bilim olarak kabul edildiklerini söylemek mümkün olmamıştır. Büyük veri, beşeri bilimlere, “bilim” olmanın temel niteliklerinden addedilen “sayısal” olmayı, bu yolla olayları önceden tahmin etme becerisini “hediye” etmiştir. Bu yüzden büyük veri, teknik bir yaklaşımla yalnızca Google uzmanları, istatistikçiler ve ekonomistler için değil, felsefi bir yaklaşımla genel beşeri bilimlerin yeni türden anlaşılması için yeniden ele alınmayı hak etmektedir.
Abstract in English
Big data is defined as the oil of knowledge economy, especially in the beginning of a transformation in the social sciences that opinion, has become a recurring rhetoric often last 10 years. This turn is also associated with the increase in our technological capabilities, but here is important, the data is how we will use is taking place in our way of thinking said. By data-driven computational thinking, humanities, began to recover from the pressure of physicalism which supported by science. Humanities, in the last two centuries is to prove they are “science” developed historicism, hermeneutics, and phenomenology have a new methodological opinions with epistemological quest. Nevertheless, until the beginning of the era of big data using computational methods of thinking in the dominance of a naturalist "scientific community" is difficult to say by what they accepted. To be a science, the gift given by the big data to the humanities which are considered fundamental characteristic of being "formulative", in this way has the ability to predict events. So big data, only a technical approach with Google experts, statisticians, and economists not, should be reconsidered in order to understand the new type of general humanities with a philosophical approach.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: