ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6104 times viewed.
1462 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.2.005.x
E-TİCARET SEKTÖRÜNDE ALGILANAN LOJİSTİK HİZMET PERFORMANSI İLE MARKA SADAKATİ VE MARKA GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATION BETWEEN PERCEIVED PERFORMANCE OF LOGISTICS SERVICES IN E-COMMERCE SECTOR, BRAND LOYALTY AND BRAND TRUST: A STUDY ON THE STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION
Berna Çağlar
Abstract in Turkish
       Bu çalışmada; elektronik ticaret sektöründe marka sadakati sağlamak amacıyla algılanan lojistik hizmet performansı ile markayla ilgili çeşitli yapıların arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu amaçla; Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde kantitatif araştırma teknikleri kullanılarak araştırma yapılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilmiş olan veriler, SPSS 21.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma hipotezlerinin analizinde güvenilirlik, faktör ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda; elektronik ticaret sektöründe algılanan lojistik hizmet performansı ile marka sadakati ve markayla ilgili çeşitli yapıların göstergeleri arasında anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. Ayrıca; işletmelerin elektronik ticaret uygulamalarına ilişkin algılanan lojistik hizmet performanslarını arttırmaları sayesinde marka sadakati göstergelerinde elde edecekleri faydalar konusunda önerilere yer verilmiştir.
Abstract in English
This study analyses the relation between the perceived performance of logistics service to ensure brand loyalty in e-commerce sector and the various concepts of branding.  For this purpose, a research has been conducted on university student in Anadolu Bil Vocational School of Higher Education by using quantitative research methods. SPPS.21.0 software is used and research hypotheses are tested with the help of reliability, correlation and factor analysis. As a result of this research, significant relations have been found between the perceived performance of logistics service of e-commerce firms and indicators of brand loyalty and various concepts of branding. Also, recommendations concerning the potential benefits firms in e-commerce sector can gain in brand loyalty indicators by increasing their perceived performance of logistics services have been included in the study.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: