ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9108 times viewed.
2514 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2010.005.x
Öğrenmede Ağ Kullanımı
Networking in Learning
Erdem Öngün, Ph.D in Informatics (Communication Sciences, Kadir Has University, Istanbul-Turkey, erdem.ongun@khas.edu.tr
Abstract in Turkish
Bizim anladığımız geniş ölçüde insan ve diğer canlıların eylemlerini de kapsayan iletişim şu ana kadar kullanılan araç ve biçim açısından büyük değişiklikler geçirmiştir. Bununla birlikte iletişimin arkasındaki kavramsal temel halen aynıdır. Bu, farklı kanallar kullarak mesaj alma ve verme olarak gerçekleşen bir etkileşim biçimi anlamına da gelmektedir. Bugünün bilgisayar dünyasında iletişim çoğunlukla veri paylaşma amacıyla bir veya birden fazla bilgisayarın biribirne bağlanması ile oluşan ağlar üzerinden sağlanmaktadır.İnsanları bigi paylaşabilmeleri için biribirne bağlama ağların ve onun üzerinden yapılan iletişim temel amacını oluşturmaktadır. İnsanlar farklı ortamlarda farklı amaçlar için isteklerine gore birbirlerine ağ üzerinden bağlanabilir. Dinamik bir ortam olarak öğrenme ortamlarında öğrenen kişiler ağ üzerinde sadece bilgi paylaşmakla kalmayıp tecrübelerini de paylaşmaktadırlar. Bu çalışma sırasıyla ağları tanımlayarak onların geçmişine göz atıp öğrenme ve ağlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Son olarak hem öğrenme hem de ağlar açısından gelecek ile ilgili yaklaşımlar tartışılmıştır.
Abstract in English
What we understand from communication that involves a great deal of human and also animal activity has gone through big changes in terms of the tools and forms used so far.. However, the conceptual basis behind communication is still the same. That is, a form of interaction ruled by sending and receiving messages through varios channels. Today in the world of computers, communication is widely maintained through networking which is a practice of linking two or more computing devices together for the purpose of sharing data. Connecting people so that they can share their knowledge makes up the basic funtion and goal of networks and communication done through them. People might be networked in different settings for diffrent purposes according to their needs or their free will. Learning environment as a dynamic setting is one of the examples where learners need to share and exchange not only information but their learning experiences through networks. This article revises networks by definition along with the background information followed by a review of relationship networking and learning. Finally, it attracts attention to future prospects of both terms.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: