ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
932 times viewed.
1378 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.3.004.x
SOSYAL AĞLARDA MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
TRANSFORMATION OF PRIVACY IN SOCIAL NETWORKS: INSTAGRAM
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKGÜL (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi) Hande HEKİMOĞLU TOPRAK (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Abstract in Turkish
Kişinin en değer verdiği hak,  gizlilik ve sır olan şey olarak tanımlanan mahremiyet,  bireyin toplumlaşma sürecindeki yapı taşlarından biridir. Mahremiyet bir haktır ve bu hakkın iki şekilde ihlali vardır: kişinin hakkının illegal yollarla alınması ve kişinin kendi iradesi ile mahremiyetini gözler önüne sermesidir. Özellikle kişinin kendi iradesini kullanarak gerçekleştirdiği mahremiyet ihlali günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal medya ortamları ile artmıştır. Sosyal ağlar arasında özellikle görsele dayalı olan mecralar bu artışa daha fazla zemin hazırlamıştır. Görsel tabanlı sosyal medyaların başında yer alan Instagram ise şüphesiz mahremiyet ihlalinin en çok yapıldığı alanlardan biridir. İnsanlar hem zamanlarının büyük çoğunluğunu hem de mahremiyet sınırlarını ağırlıklı olarak bu mecralarda kaybetmektedirler.  Bu çalışmada,  mahremiyetin sosyal ağlardan sonraki dönüşümü ele alınmıştır. Nicel verileri kullanılarak Erciyes Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmış ve Instagram kullanım şekilleri,  amaçları ve farklılıkları sorgulanmıştır. Bu tez çalışması en nihayetinde toplumun geleceği olarak gördüğü,  geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin eğitim seviyeleri ile orantılı olarak ne derece bilinçli sosyal medya kullandıkları ve mahremiyet duyarlılıkları hakkında bilgi verecektir. Araştırma kapsamında Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan ve rastlantısal yöntemle seçilen 10 fakültede toplam 600 öğrenciye anket uygulanmıştır. Eksik veya hatalı anketler çıkarıldığında 558 geçerli anket incelenmeye tabi tutulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medyayı aktif kullandıkları ve gelir düzeyleri arttıkça mahremiyet ihlallerinin de arttığı belirlenmiştir. 
Abstract in English
Privacy,  which is defined as the most valuable right,  confidentiality and secret of the individual,  is one of the building blocks of the individual's process of socialization. Privacy is a right and there is a violation of this right in two ways: the right of the person to be violated illegally and revealing one's private life at his/her own will. In particular,  the violation of privacy by the person himself/herself at his/her own will has increased with the widely used social media environments. Especially,  visual social media which is among the social networks have paved the way for this increase. Instagram,  one of the foremost visual-based social media,  is undoubtedly one of the areas where privacy is violated most frequently. People lose both the majority of their time and the limits of their privacy,  predominantly in these media. In this study,  the transformation of privacy after the advent of social networks is discussed. Using quantitative data,  the students of Erciyes University were surveyed,  and they were asked about their Instagram usage patterns,  aims and differences. This thesis will provide information about the awareness of the social media and privacy sensibilities of the young people we regard as the future of society and entrusted our future to,  in proportion to their educational level. Within the scope of the research,  a total of 600 students were surveyed in 10 faculties,  which were ed by means of accidental sampling method in Erciyes University. After the questionnaires which are incorrect or have missing information were excluded,  558 valid questionnaires were examined. As a result of the research,  it was determined that the students used social media actively,  and as the income levels increased,  privacy violations increased. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: