ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
998 times viewed.
654 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.3.001.x
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlığının ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Analysis of Social Media Addiction and Usage Purposes Among Secondary-School Students in Turkey
Hamid Altayef Abed ALTAYEF, Abdulkadir KARACI
Abstract in Turkish
Günümüzde aşırı sosyal medya kullanımı sosyal bir alışkanlık haline gelmektedir ve gün geçtikçe kullanıcılara sosyal medya bağımlılığı olarak bilinen bağımlılık bulaşacaktır. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya kullanım amaçlarını bazı kişisel değişkenlere göre incelemektir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, sosyal medya kullanım amaçları ve sosyal medya bağımlılığı ölçeklerini içeren bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kastamonu il merkezindeki devlet okullarında öğrenim görmekte olan 1005 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin genel eğilimi sosyal medya bağımlısı olmama yönündedir. Öğrenciler sosyal medyayı hem ders hazırlığı hem de kişiler arası etkileşim için ara sıra kullanmaktadırlar. Erkeklerin sosyal medya bağımlılık düzeyi kızlara göre daha fazladır. Erkekler, kızlara göre sosyal medyayı başkalarıyla iletişim kurmak amacıyla daha fazla kullanmaktadırlar. Yaş arttıkça öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı artmakta ve sosyal medyayı başka kişiler ile iletişim kurmak ve etkileşim sağlamak için daha fazla kullanmaktadırlar. İnternet kullanım süresi arttıkça öğrencilerin sosyal medyayı ders hazırlığı, kişiler arası etkileşim amacıyla kullanma oranları ve sosyal medya bağımlılıkları artmaktadır. Sınıf arttıkça bağımlılık artmakta ve bu bağımlılıkla beraber sosyal medyanın ders hazırlığı amacıyla kullanılma oranı düşmektedir. Evde ve ulaşım araçlarında sosyal medya kullanımı sosyal medya bağımlılığının oluşmasına daha fazla etki etmektedir. Öğrenciler genellikle Facebook, Messenger ve Youtube kullanmaktadırlar. Facebook öğrenciler tarafından ders hazırlığından ziyade arkadaşlarıyla iletişim kurmak amacıyla kullanılmaktadır. En çok kullanılan sosyal medya türü Facebook olmasına karşın öğrencilerin akademik gelişimine katkısı olmadığı aşikârdır. Facebook, Messenger, YouTube, Twitter, Skype sosyal medyalarını kullanan öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı daha fazladır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu daha ilkokul 3 ve 4. sınıfta sosyal medya kullanmaya başlamaktadırlar. Bu da sosyal medya bağımlılığını ve kişiler arası etkileşim amacıyla kullanımı artırmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı arttıkça kişiler arası etkileşim de artmaktadır.
Abstract in English
The excessive use of social media has become a social habit in today’s world, and social media addiction affects people worldwide. The purpose of this study is to explore social media use and addiction among secondary-school students, according to several personal variables as reported in a personal information form and a survey form asking respondents to disclose their reasons for using social media and to rate their level of social media addiction. Our research sample consisted of 1005 students studying at public schools in Kastamonu city centre, Turkey. The findings from this study indicated that students have an overall tendency to become social media addicts. Students sometimes use social media to prepare for their courses and in interpersonal interactions. The level of social media addiction is higher among males than females. Males use social media more than females for interpersonal communication. Social media addiction increases as the age of the students increases, and older students use social media more than their younger counterparts to communicate and interact with other people. As internet use increases among students, their use of social media for course preparation and interpersonal interactions increases as do their addictions to social media. The degree of addiction increases as the grade level increases, and the use of social media for course preparation decreases with this addiction. The use of social media at home and in transportation systems has more influence on the formation of social media addiction. Students usually use Facebook, Facebook Messenger and YouTube. They mostly use Facebook to communicate with their friends rather than to prepare for their courses. Thus, Facebook contributes little to their academic improvement. Social media addiction among students using Facebook, Facebook Messenger, YouTube, Twitter and Skype is higher. Most students start to use social media in primary school in the third and fourth grades. Thus, their addiction to social media and the use of social media in interpersonal interactions increase. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: