ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
537 times viewed.
284 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.2.003.x
Sosyal Medya Kullanımı ve Aleksitimi: Acil Serviste Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
Social Media Usage and Alexithymia: A Research on Nurses Working in Emergency Service
Dr. Öğr. Üyesi Sefer KALAMAN Hilal ORHAN İrem KOCABAY
Abstract in Turkish
Çalışmanın amacı, acil serviste çalışan hemşirelerin aleksitimi düzeylerini tespit etmek ve sosyal medya kullanım düzeylerinin aleksitimi durumlarına ne düzeyde etki etiğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılmış ve veriler katılımcılarla yüz yüze anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunan Ankara ve Yozgat illerindeki 116 hastanede görev yapan yaklaşık 8105 acil servis hemşiresi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu illerdeki toplam 30 hastanede görev yapan 236 acil servis hemşiresi teşkil etmektedir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, acil serviste çalışan hemşirelerin aleksitimi düzeyleri düşük olmaktadır. Bunun yanında sosyal medyayı daha az kullanan hemşirelerde aleksitiminin daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca katılımcıların aleksitimi düzeyleri, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek yılı ve yaşanılan şehir temelinde incelenmiş ve anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.
Abstract in English
The aim of this study was to determine the alexithymia levels of emergency nurses and to reveal the connection between social media usage level of emergency nurses and their alexithymia. The survey technique, which is one of the quantitative research methods, was used in the study and the data were obtained with face to face survey technique. The population of the research is about 8105 emergency nurses that work 116 hospital in Ankara and Yozgat. The sample of the study is 236 emergency nurses that work this 30 hospitals. According to the findings of the study, the alexithymia levels of emergency nurses are low. In addition, it was found that alexithymia is less common in nurses who use less social media. In the study, alexithymia levels of the participants were examined on the basis of gender, age, marital status, education, occupational year and the city of living and significant differences were reached.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: