ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
573 times viewed.
393 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.2.001.x
Dijitalleşen Zamanın İzdüşümünde: Kimliğin, Bedenin ve İletişimin Dönüşümü
In the Projection of Digital Times: Transformation of Identity, Body and Communication
Prof. Dr. Ahmet ÇİFTÇİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü, Arş.Gör.Yelda KARAKAŞ, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü
Abstract in Turkish
                           Dijitalleşme, modern bireyin ve gündelik yaşamın büyük oranda, diyalektik unsurlarını potasında eritmektedir. Geleneksel toplumlardan modern toplumlara geçişin beraberinde getirdiği Bauman’ın ifadesiyle “akışkanlık ve müphemlik”,  dijitalleşmenin de etkisiyle geleneğin katı ve yerleşik formlarını yerinden etmiştir. Örneğin ontolojik zaman kavramı yerini Castells’in deyimiyle “zamansız zaman” kavramına,  yerleşik-somut mekân algısı ise yerini “boyutsuz mekân” veya “siber-mekân” anlayışına bırakmıştır. Bireyin gündelik yaşamında belirleyici bir unsur olan kimlik de bütünlükçü ve tutarlı yapısından soyutlanarak “atomlaşmıştır”. Bu değerler artık anlık ve geçici olanın göstergesel temsilleridir. İnsan canlılığının alamet-i farikası olan beden ise, hem dijitalde konumlanan hem de dijitalin konumlandığı bir boşluğu ya da müphemliği ifade etmektedir. Zaman, mekân, kimlik ve bedende gerçekleşen dönüşümlerle iletişimin de niceliği ve  niteliği  değişmiş, dönüşmüştür. Gündelik hayatın “burada ve şimdi”ye dayalı gerçekliğinden, hiyerarşisinden ve yüz-yüzeliğinden sıyrılan iletişim, ya doğrudan Baudrillard’ın deyimiyle “hipergerçek” siber-uzama taşınmıştır ya da dijital aygıtlar aracılığıyla sağlanır. Dijital kültürün, tüm taşınabilir/mobil, sabit ve giyilebilir teknolojileri gündelik yaşamın unsurlarında kendini görünür kılar, bu görünürlük hem somut formasyonların yerine getirilmesinde hem de sosyo-zihinsel aktivitelerde belirgindir. Bu çalışma,  artık müstakil değerleri ifade etmeyen zaman, mekân, kimlik, benlik ve iletişim olgularının gündelik hayatın dijitalleşmesiyle uğradıkları dönüşümü ele almaktadır. Enformasyona dayalı ağlar gündelik hayatı örgütlü bir sisteme çevirmiş, bireyler, içinde konumlandıkları devasa ağda, özne-nesne paradigmasından, nesne-nesne paradigmasına doğru, dijitalin seyrinde bir yol kat etmektedir.                                                                
Abstract in English
                     Digitalization significantly melts the dialectical elements of the everyday life and modern individual. The transition from traditional societies to modern societies  brought  (in Bauman’s sense) ”liquidity and ambivalence" about has displaced the solid and established forms of tradition with the effect of digitalization. For example, the concept of ontological time has replaced by the perception ”timeless time“ with Castellian conceptualisation, and  "lost-dimension" or "cyber-space"  instead of space perception of entrenched and tangible. Identity, which is a determinative factor in the everyday life of the individual,  has been atomized by being abstracted from its integral and consistent structure. These values henceforth  indicative of the momentary and temporary. The body, which is the sign of human life, refers to a void or ambivalance in which both digitally positioned and digital is located. The quantity and quality of communication  have changed and transformed by with happening transformations of time, space, identity and body. Communication that is by isolated from hierarchy, face to face and  reality of everyday life -which is based here- and now, either directly is moved to (with Baudrillard's phrase) "hyper-real" cyber-space or is provided through digital devices. All of mobile/movable, stationary and wearable technologies of digital culture, it makes itself apparent in the elements of everyday life, this appearance is evident in both the implementation of tangible formations and in socio-mental activities. This study deals with the transformation of time, space, identity, self and communication phenomena no longer that express singular values with the digitalization of everyday life. Information-based networks have turned everyday life into an organized system and individuals who located in the gigantic network have passed from "the subject-object paradigm" to "the object-object paradigm"  in the course of digitalization.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: