ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
258 times viewed.
97 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.007.x
Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Farklı Kültürlerdeki Instagram Paylaşımları Üzerine Bir Analiz: Türkiye ve İngiltere’deki Greenpeace Örneği
An Analysis of Social Benefit Organization’s Instagram Posts in Different Cultures: Case of Turkey and United Kingdom
Gamze YETKİN CILIZOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
Abstract in Turkish
Toplumsal yarar amaçlı örgütlerin temel amacı toplumda ortak bilgi ve dil düzeyi oluşturarak kolektif bilincin ve eylemin oluşmasına aracılık etmektir. Kolektif bilincin amacı ise değişime aracılık etmek, katılımı sağlayarak toplumsal tepki refleksinin oluşumuna katalizör görevi görmektir. Bu sürecin oluşumunda o toplum içindeki bireylerin kültürel yapısı, kültürel çerçeve içinde kullanılan dil, demokratik yapı, katılımın biçimi gibi unsurlar toplumsal yarar amaçlı örgütlerin paylaşımlarında kullandıkları mesajların çağrışımlarına da etki etmektedir. Kar amaçlı örgütlerin çağın gereklerine uygun olarak etkin bir şekilde kullandıkları sosyal medya toplumsal yarar amaçlı örgütler (kar amacı gütmeyen) için de önemli bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu öngörülerden yola çıkarak demokrasileri açısından farklılıklar gösterdiği varsayılan İngiltere ve Türkiye’de Greenpeace’in 14 Kasım-10 Aralık tarihleri arasındaki Instagram paylaşımları rastlantısal olarak seçilmiş ve bu süreçteki paylaşımların verdiği mesajlar çağrışımları açısından hem niceliksel hem de niteliksel olarak içerik analizi ile incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı toplumsal yarar amaçlı bir örgüt olan Greenpeace örnekleminde farklı kültürlere sahip ülkelerde bu farklılıkların analiz edilen mesajlara yansıyıp yansımadığını görebilmektir.  
Abstract in English
Main purpose of social benefit organizations is to mediate collective consciousness in society by creating a common knowledge and language ground.  As to the aim of collective consciousness is to engage in the formation of social response reflex by providing participation. In the formation of this process the cultural structure of individuals within society, the language used in cultural framework, democratic structure, the form of participation affect the connotations of the messages which social benefit organizations used in their posts. Social media used by profit-making organization in accordance with the requirements of the era, also emerges as an important medium for social benefit organizations (non-profit) too. Depart from these foresights, Greenpeace Instagram posts, which published between 14th November and 10th December, of two different countries which assumed to represent differences in terms of democracies, Turkey and United Kingdom, ed and the messages given by the posts in this process were examined both quantitatively and qualitatively by content analysis in terms of their connotation. The aim of this paper is to see in Greenpeace sample, which is a social benefit organization, whether the differences are reflected in the analyzed messages in countries with different cultures.  
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: