ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
279 times viewed.
223 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.010.x
TEKNOPARKLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ODTÜ TEKNOKENT FİRMALARININ ETKİNLİK ANALİZİ
AN EVALUATION ON TECHNOPARKS: IMPACT ANALYSIS OF METU TECHNOCITY FIRMS
Yahya Özdemir
Abstract in Turkish
ODTÜ Teknokent hem bölgesel hem de uluslararası rekabet gelişme stratejilerinde Türkiye’de önemli bir inovatif kimliğe sahip olması, Türkiye’nin ihracat rakamlarına katkı sağlıyor olması, bunun yanında inovasyon güdümlü iktisadi kalkınma için önemli bir itici güç olmasından dolayı son derece önem arz etmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğine önemli katkısı olan ODTÜ Teknokent'te üniversitesi ile firmaların bir araya gelip sinerjik bir çarpan etki oluşturdukları yüksek katma değer ürünleri uluslararası pazarlara sunan önemli bir ekosistemdir.  Bu araştırmada ODTÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren firmaların mevcut yapılanmaları ve teknokent imkânları içerisindeki destek ve fırsatlarla birlikte etkinlik ve performansları betimleyici istatistiklerle ortaya konulmaktadır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de faaliyet gösteren en önemli teknokentlerden birinin firma algılamaları çerçevesinde irdelenerek mevcut durumlarının analiz edilmesidir. Bu açıdan ODTÜ teknokent firmaları faaliyet alanı, kuruluş yapısı, kuruluş yeri, faaliyet yılı, personel durumları gibi temel tanımlayıcı bilgilerden sonra, teknokent bünyesindeki hizmet ve desteklerden memnuniyet düzeyleri ortaya konulmuştur. Ayrıca ODTÜ teknokent firmları işbirlik, ar-ge yapılanması, ciro durumu, pazar yapısı, proje sayıları ve istihdam durumları açısından irdenlenmiştir.Anahtar Kelimeler: ODTÜ Teknokent, İnovasyon, Ar-Ge[1] Bu çalışma yazarın “Azerbaycanda Teknoparklarin Tesirinin Orta Doğu Teknik Universitesi Teknopark Modelinin Tahlili Esasinda Kiymetlendirilmesi” isimli tezden ortaya çıkarılmıştır. [1]Öğr.Gör. Yalova Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri, yahya.ozdemir56@gmail.com
Abstract in English
Due to the indispensable role METU Technocity plays in Turkey: facilitating regional as well as international competitive strategy development and contributing to the employment and export figures, it proved to reveal extreme importance of being a motto for innovation-driven economic development. The goal of establishing METU Technocity is to encourage the university-industry cooperation in creating “new knowledge”, which is per se the most important constituent for the present-day competitiveness and development. METU Technocity is an ecosystem, whereas the university-private sector joint research projects generate new strategic knowledge, which leads to high value-added innovative goods and services being sold in the global markets. This research presents descriptive statistics of the activity and performance of the firms operating in the METU Technocity, which get support and benefit from the opportunities provided thereof. The main objective of this research is to analyze the performance of the firms, based on Turkey’s one of the most important Technocity’s firm perception. In this respect, the operating activity, structure, place of establishment, date of activity, personnel status as well as the satisfaction level of getting benefit from technocity’s services is being displayed. In addition, METU Technocity firms have been scrutinized in terms of cooperation, R&D, turnover, market structure, project numbers and employment status.  Key Words: METU Technocity, innovation, R & D    [1]This study was derived from the thesis titled ”The Assessment of Technoparks in Azerbaijan Based on the Analysis of Technopark Model of Middle East Technical University” 2Instructor of Yalova University, Vocational High School, Computer Technologies, yahya.ozdemir56@gmail.com
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: