ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1404 times viewed.
540 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.1.002.x
Gençlerin Siber Zorbalık Eğilimleri: Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
A Comparatıve Analysıs Of Teenagers' Tendency To Cyber Bullyıng On Students Of Vocatıonal Colleges And Vocatıonal Hıgh School
HASAN ÇİFTÇİ
Abstract in Turkish
Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde bilgilere ve kişilere erişim hızlı ve kolay hale gelmiştir. Elektronik ağların gelişmesi sosyalleşme, bilgi edinme, paylaşımlarda bulunabilme, çift yönlü iletişim gibi pek çok olanak sağlamaktadır.  Özellikle gençlerin yaşamlarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen teknoloji olumsuz ve zarar verici durumları da beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda iletişim teknolojileri kötü amaçlı kullanılmaya başlanmış ve gençler arasında bilinçli ve kasıtlı olarak zorbalık yapabildikleri araç haline gelmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Meslek Lisesi ve Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde siber zorbalık eğilimlerini karşılaştırmalı incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Programı öğrencileri, Birecik Kız Ticaret ve Birecik Erkek Meslek Lisesi öğrencilerinden olmak üzere 369 Meslek Lisesi ve 132 Meslek Yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri  “Siber Zorbalık Ölçeği” kullanılarak yüz yüze, online anket yöntemiyle yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır.  Sayısal değişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak için Shapirowilk testi uygulanmış ve normal dağılım elde edilmiştir. Veri setinde parametrik testler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin çözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerlerden faydalanılmıştır. Bağımsız 2 grubun ortalama karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, tek bağımlı ve birden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ise UNI-ANOVA (Tek yönlü Değişkenli Varyans Analizi) testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlndirilmiştir.
Abstract in English
Nowadays, reaching information and people becomes faster and easier due to the development of  information and communication technologies. Development of electronic networks provides many opportunities such as getting information, sharing, two-way communication etc. The technology, which has become an essential part of teenagers' lives, brings some negative and detrimental issues in its wake. Communication technologies have been abused and become a tool that teenagers use for conscious and intentional bullying. The main purpose of this research is to comparatively analyze the cyber bullying issues of the students of Vocational High School, which is in Bilecik district of Şanlıurfa, and the students of Harran University Birecik Vocational College. The study group of the research has 369 Vocational High School and 132 Vocational College students consisting of students of Harran University Birecik Vocational College Marketing and Advertising Department's Public Relations Program, students of Birecik Girls' Trade Vocational High School and Birecik Boys' Vocational High School. The data of the study were collected through face-to-face, online survey using the "Cyber Bullying Scale" developed. The statistical analyses of the data were conducted by using SPSS 22.0 program. Shapiro-Wilk test was performed to look at the normal distributions of numeric variables and a normal distribution was achieved. Parametric tests were used in dataset. Frequency, percentage, arithmetic average, standard deviation, minimum and maximum values were used to analyze descriptive statistics. Independent sample t test in the mean comparison of two independent groups. and the UNI-ANOVA (One-way Variance Analysis of Variance) test was used to compare single independent and multiple independent groups. The results were evaluated at a 95% confidence interval, at a significance level of 0.05.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: