ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2841 times viewed.
3293 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.009.x
Online Benlik Sunumu ve Narsisizm Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Relationship Between Online Self-Presentation and Narcissism: A Research on University Student.
Veysel Çakmak
Abstract in Turkish
İnsanlarda benlik sunumu geçmişten günümüze kadar her zaman var olmuştur. Onlar günlük yaşantısının neredeyse bütün hallerini sunmaktadırlar. “Dünya bir sahne herkes bu sahnede oyuncu” ise teknolojinin geliştiği günümüzde sanal ortamlarda aynı tiyatro oynanmaktadır. Sanal ortamlarda özellikle sosyal medya ortamlarında insanlar kendi benliklerini resim, video ve metinler yoluyla oluşturmaya çalışmaktadır. Hatta bu ortamlarda insanlar diğer insanların beğenilerine göre hareket etmektedir. Bu da kişinin narsisizme doğru yönelmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada sanal ortamlarda benlik sunumu ve narsisizm arasındaki ilişkisi araştırılmaktadır. Sanal ortam olarak Facebook ele alınmıştır. Çalışma Aksaray Üniversitesi’ndeki öğrencilerden veriler toplanarak yapılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar temelli istatistiki analiz programlarında analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda online benlik sunumu ile narsisizm arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğu interneti dört saat ve daha fazla süreli kullandıkları ama Facebook’ u genellikle bir saatten daha az süreli kullandıkları tespit edilmiştir.
Abstract in English
Self-presentation in human beings has always existed from past to present. They present almost all aspects of everyday life. If "the world is a stage and everyone is an actor in this stage", the same theater is played in a virtual environment in our day during which the technology develops. In the virtual environments, especially in social media environments, people are trying to create their own egos through pictures, videos and texts. Even in these environments people are acting according to other people's liking. This causes the individual to be prone to narcissism. In this study, the relationship between self-presentation and narcissism is investigated in the virtual environments. Facebook was used as the virtual environment. This study was performed by collecting data from the students at Aksaray University. The obtained data were analyzed in computer-based statistical analysis programs. As a result of the analysis, it was determined that there is a relationship between online self-presentation and narcissism. In addition, it has been determined that most students use the internet for four hours or more, but they use Facebook for less than one hour
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: