ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
788 times viewed.
361 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.008.x
Akademisyenlerin Mobil İnternet Tercihini Etkileyen Davranışsal ve Demografik Faktörler
Behavioral and Demographic Factors Affecting Academicians’ Mobile Internet Preference
Halim Tatlı, Fuat Alaca
Abstract in Turkish
Bu araştırma, akademisyenlerin mobil internet tercihini etkileyen davranışsal ve demografik faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel nitelikte ve analitik olan araştırma, Bingöl üniversitesinde görev yapmakta olan 300 akademisyenin tümü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Teknoloji Kabul Modeli kullanılmıştır. Bu anket, Kasım-Aralık 2015 tarihlerinde uygulanmıştır. Mobil internet tercih alt ölçekleri içinde “yakınsama” ölçeğinin ortalama puanı en yüksek, “İmaj” alt ölçeğinin ortalama puanının en düşük olduğu tespit edilmiştir. Erkek akademisyenler kadın akademisyenlerle kıyaslandığında anlamlı olarak algılanan kullanışlılığa daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Akademisyenlerin yaşı artıkça mobil internet tercihinde algılanan kullanışlılığa, algılanan kullanım kolaylığına, kullanım tutumuna ve yakınsamaya anlamlı olarak daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Gelir ve algılanan kullanım kolaylığı, kullanım tutumu ve yakınsama alt ölçeklerinin puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan kullanışlılık, kullanım tutumu ve yakınsama ölçekleri arasında kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, akademisyenlerin mobil internet tercihini olumsuz etkileyen faktörlerin iyileştirmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Abstract in English
This study has been carried out with the aim of assessing academicians' behavioral and demographic factors that affected mobile internet preferences. Being cross-sectional and analytical, the study was carried out all of 300 academicians who were working at Bingöl University. As a means of data collection, Personal Information Form and Technology Acceptance Model have been used. This questionnaire was implemented between November and December 2015. It was determined that the average score of the "convergence" scale was the highest and the average score of the "image" subscale was the lowest among the mobile internet preference subscales. When male academicians compare to female academicians, they have been found a significantly to give more importance to perceived usefulness. As the age of academicians increases, they were found to be significantly more important the perceived usefulness, perceived ease of use, intention to use and convergence in the mobile internet choice. It was found that there was a statistically significant relationship between income and the average of the perceived ease of use, the intention to use and the convergence subscales. In addition, it was found that there was a strong positive correlation between the perceived ease of use and the perceived usefulness, the intention to use and the convergence subscales. As a conclusion, it is recommended that the necessary precautions should be taken to improve the factors negatively affecting the mobile internet preference of the academicians.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.