ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2740 times viewed.
652 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.007.x
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yeni Medya Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma
New Media Practices in People's Republic Of China: A Qualitative Research
Sefer KALAMAN, Elif KAYA, Ünal KAYA
Abstract in Turkish
Dijital çağın en önemli iletişim ve etkileşim ortamlarından biri olan yeni medya, dünya üzerindeki yüz milyonlarca insan tarafından farkı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu yeni medya platformları, ulaştığı hedef kitle, sahip olduğu özellikler ve etki gücü hasebiyle oldukça önemli bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle internet ve yeni medya platformları ile ilgili uygulamalar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Dünyanın en önemli teknoloji ülkelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen yeni medya uygulamaları ise diğer ülkelerdekinden daha farklı bir mahiyettedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların internet ve yeni medya kullanım pratiklerini, kullanılan sosyal paylaşım ağlarını, girilmesi yasaklanan yeni medya platformlarını ve ülkedeki diğer yeni iletişim teknolojilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada, yeni medya alanında Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki mevcut durumu ortaya çıkarmak için bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki kişiler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, yeni medya alanında uzman olan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Guangming Daily gazetesinin Türkiye temsilcisi olan muhabir Feng Yuan oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıyla yapılan görüşmede elde edilen veriler kamera ile kayıt altına alınmış ve sonrasında verilerin analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nde internet ve yeni medya kullanım oranı yüksektir. Ülkede yaşayan insanlar, interneti ve birçok yeni medya platformunu farklı amaçlar için yoğun olarak kullansa da bazı sosyal paylaşım ağlarını yasak olmaları nedeniyle kullanamamakta ya da başka yöntemler kullanarak bu ağlara erişebilmektedir. Bazı internet sitelerinin ve sosyal paylaşım ağlarının yasak olmasının sebebi, bunların Çin’e ait olmamaları, bu ağların serverlarının yurt dışında bulunmaları ve bu ağların Çin internet yasalarına aykırı yayınların yapılmasına olanak sağlamalarıdır. Bunun haricinde ülke yönetiminin, eskiden beri medya alanında baskıcı bir tutum sergilemesi, bu alanı her daim egemenliği altına tutmaya çalışması ve kendisine karşı olan her kişi ya da kurumu bertaraf etmek istemesi de söz konusu yasakların nedenlerinden birkaçı olmaktadır.
Abstract in English
The new media, one of the most important communication and interaction environments of the digital age, is being used by hundred millions of people around the world for different purposes. These new media platforms are very important because of target audience they reach, the features and impacts they have. For this reason, applications related to internet and new media platforms differ from country to country. The new media practices held in the People's Republic of China, which is one of the most important technology countries in the world, are different from other countries. From this point of view, it is aimed to identify the Internet and new media usage practices of people living in People's Republic of China, used social networks, and forbidden new media platforms to enter and other new communication technologies in the country. In the study, a survey was conducted to reveal the current situation in the People's Republic of China in terms of new media field. A semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used in the research. The universe of the study is the people of the People's Republic of China. The sample of the study is the reporter Feng Yuan, who is a specialist in the new media field, and the representative of Turkey of the Guangming Daily newspaper published in People's Republic of China. The purposeful sampling method was used while determining the sample, the data obtained from the interview with the participant were recorded with the camera and then the data were analyzed. According to the results of the analysis the rate of internet and new media usage is high in the People's Republic of China. People living in the country extremely use the internet and many other new media platforms for different purposes, but some social networks cannot be used due to prohibition, or they can access these networks by using other methods. The reason of the prohibition of some internet sites and social network are that they do not belong to China, their servers are located outside of the country, and these networks allow for illegal internet publishing, which are against Chinese Internet laws. Apart from this, one of the reasons for such prohibitions is that China has long had an oppressive attitude in the field of media and always desire to hegemonies this field.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: