ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2764 times viewed.
708 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.008.x
Farklı Kültürlerden Öğrenenler için Uzaktan Ders Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi ve Öğrenen Görüşleri
Culturally Sensitive Instructional Design for Distance Learners and Experiences
Gülten Kartal Elif Toprak Evrim Genç Kumtepe
Abstract in Turkish
Bu araştırmanın temel amacı farklı kültürlerden öğrenenlerin yer aldığı çevrimiçi öğrenme ortamlarında kültürel farklılıkları dikkate alan ders tasarım ilkelerini belirlemek ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Azerbaycan programlarına devam eden açık ve uzaktan öğrenenlerin e-Öğrenme ortamına (portala) ilişkin görüş ve önerilerini tespit etmektir. Bu doğrultuda, kapsamlı bir alanyazın taraması ile elde edilen bilgiler ve Badrul Khan’ın (2005) e-Öğrenme Çerçevesi adı altında sunduğu kontrol listesinin çalışma amaçları doğrultusunda ilgili bölümleri araştırma sorusuna uyarlanarak, 6 demografik, 2 kullanım sıklığını ölçen, toplam 24 maddelik 3’lü Likert yapıda bir ölçek geliştirilmiştir. Hazırlanan ölçeğin görünüş ve kapsam geçerliliği sağlanmış ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarına kayıtlı ve Azerbaycan Açıköğretim bürosuna kayıt ve akademik danışmanlık için gelen ve gönüllü olarak ölçeği yanıtlayan 305 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizler, Azerbaycanlı öğrenenlerin ders materyallerini kullanma tercih ve sıklığının, akademik etkinliklerle, programla ilgili idari konuların çözümünde tercih ettikleri iletişim yöntemlerinin kültürel farklılıklardan kaynaklandığını göstermiştir. Bunun yanı sıra e-Öğrenme ortamlarını kullanma durumu ve sıklığının, çalışmada ele alınan bazı kültürel unsurlara göre farklılık oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcılar tarafından, e-Öğrenme portalını kullanıp kullanmama gerekçeleri ile ilgili veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının ve geliştirilen ölçeğin farklı kültürlerden öğrenenlerin yer aldığı çevrimiçi öğrenme ortamlarında etkili ve verimli öğrenmelerin sağlanması için, kültürel faktörleri dikkate alan ders tasarım ilkelerinin belirlenmesine katkı sağlaması öngörülmektedir. Ayrıca bu çalışma ile elde edilen sonuçların uluslararası uzaktan eğitim program, ders ve öğrenci destek hizmetleri tasarımına, MOOCs (Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler-KAÇED) gibi farklı kültürden öğrenenlerin yer aldığı çevrimiçi ortam tasarımına ve uluslararası açılım yapan veya yapmayı düşünen kurum ve üniversitelerin karar süreçlerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.    
Abstract in English
The basic aim of this research is to determine culturally sensitive course design principles in online learning environments for culturally diverse learners and to examine the opinions of distance learners studying at Anadolu University Open Education System Azerbaijan programs about the e-learning environment (portal). Accordingly, based on detailed literature review and Badrul Khan’s (2005) check-list named as “e-learning Framework” a 3 point Likert type scale consisting of 24 items with six demographic and two frequency type questions was developed. The face and content validity of the questionnaire were confirmed and it was voluntarily responded by 305 students registered to Anadolu University Azerbaijani Programs who visited the student bureau for registration and academic consultancy during 2014-2015 academic year. According to the findings, cultural diversity affect the preferences and frequencies of the use of course materials, preferred communication ways throughout the academic activities and the settlement of administrative issues. Besides, the findings indicate the significant differences related with some cultural dimensions. Additionally, the data on reasons for use and non-use of the portal were obtained from the participants. The results shall contribute to better determining culturally sensitive course design principles in online learning environments for efficient and meaningful learning. The results obtained from this study will contribute to developing international programs, courses, student support services, and culturally diverse learning environments such as MOOCs (Massive Open Online Courses), decision-making processes of institutions and universities that aim internationalization. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: