ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4201 times viewed.
2513 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.3.001.x
Muhasebe Bilgi Sisteminde İş Analizi ve Kurumsal Sistemin Stratejik Maliyet Yönetimine Etkisi
The Impact of Business Analysis and Enterprise Systems on Strategic Cost Management in the Accounting İnformation Systems
Ednan AYVAZ
Abstract in Turkish
Özet İş dünyasındaki değişikliklerin bir sonucu olarak maliyet yönetimin rolünde de önemli değişiklikler olmuştur. Yeni üretim ve bilgi teknolojilerinin değiştirilmesi, müşteri taleplerine odaklanılması, küresel pazarların değişmesi ve diğer değişiklikler işletmeleri endüstride rekabetçi avantajlarını korumak için stratejik bilgi sistemlerini geliştirmeye zorlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri gibi kurumsal bilgi sistemleri, veri depolama gücü genişletilmesinin yanında gelişmiş hesaplama gücü ile stratejik maliyet yönetimine yardımcı olmuştur. İç ve dış veri kaynaklarından alınan büyük verilerle, işletmenin bugünkü durumunu, yarınını ve hangi çözümün en iyisi olduğu sorularına cevap bulmak için veri analizi tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, iş zekâsı bağlamında stratejik maliyet yönetimi araçlarından olan dengeli puan kartı (BSC- balanced scorecard) esaslı muhasebe veri analizi çerçevesi sunmaktadır. Muhasebe veri analizi, işletmenin performans ölçümünün sağlıklı yapılabilmesi için kaliteli bilgiyi sağlamasının yanında işletmenin kapsamlı iş analizlerini kullanma becerisini geliştirir. 
Abstract in English
Abstract The role of cost management is changing as a result of changes in the business world. The focus of new production and information technologies, changing customer demands, changing global markets, and other changes are driving businesses to develop strategic information systems in order to maintain their competitive advantages in the industry. Enterprise information systems, such as enterprise resource planning (ERP) systems, have helped strategic cost management with enhanced computing power as well as expanded storage capacity. Data analysis techniques need to be used to find answers to questions about internal and external data sources as well as the operator's current situation, tomorrow and what is the best solution. In this study, we present a balanced scorecard based accounting data analysis framework from strategic cost management tools in the context of a business intelligence. Accounting data analysis provides the corparation with the ability to use comprehensive business analysis as well as providing quality information to ensure that the performance measurement of the enterprise is healthy.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: