ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4865 times viewed.
2573 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.3.004.x
Dijital Medya Okuryazarlığı: Sorunlar, Uygulamalar ve Beklentiler
Digital Media Literacy: Problems, Practices and Expectations
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZCAN
Abstract in Turkish
Birkaç yıl öncesine kadar kitap/gazete/dergi okumak, televizyon/film izlemek, müzik dinlemek, video oyun oynamak için çeşitli araçlara gereksinim söz konusu iken günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak tüm bu etkinliklere aynı anda tek bir cihaz sayesinde katılmak mümkündür. Bu yenilikler ve erişim kolaylığı medyayla bütünleşik bir yaşam tarzını mümkün kılmış, ‘sanal âlem’ toplumun kendisinin var olduğu gerçek bir mekâna dönüştürmüştür. Geleneksel medyada birer izleyici/okuyucu/dinleyici konumunda pasif roller alan birey, dijital medya ortamlarında katılımcı/üretici olarak pozisyonunu geliştirmiştir. Gelinen noktada, medyanın/aracın kendisi, tüketici/birey ve iletişim biçiminde yaşanan değişimlerin toplamı olarak dijital medya ortamları konusunda farkındalık düzeyi yüksek, eleştirel ve etkin bir şekilde kararlar alan sorumlu bireylerin yetişmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için geleneksel anlamda gazete, radyo ve televizyon gibi uygulanan medya okuryazarlığının dijital medya ortamlarına (internet, sosyal medya, mobil medya) uyarlanması gereklidir. Gelişen ve çeşitlenen dijital medya ortamlarında bireylerin etkin rol alması, araçlara ilişkin bilincin oluşması, içeriklerin doğru anlamlandırılması ve eleştirel bakış açısıyla yorumlanması en önemli konulardır. Basılı metinlerin okuryazarlığı topluma katılmak için bir ön koşul iken, günümüz yeni iletişim ortamlarında okuryazarlık yoğun enformasyon bombardımanına karşı eksiksiz ve doğru bilgilenmenin temel koşutu olmuştur. Bu çalışmada geleneksel medyadan dijital/yeni medyaya ‘okuryazarlık’ olgusunun dönüşümünün gerekliliği dijital medya okuryazarlığı uygulamaları üzerinden tartışılmıştır.
Abstract in English
While having various tools was a necessity in order to read book /newspaper/magazine, to watch television/movie, to listen to music, and to play video games until a few years ago, it is now possible to join all these events simultaneously through just one device depending on developments in communication technologies. These innovations and accessibility make media integrated life style possible, and turn ‘the virtual world’ into real space in which society itself comes into being. Individual, who plays passive parts as viewer/reader/listener in traditional media, however improves his/her position as participant/producer in the new media. At this point, it is crucial to grow responsible people who has heightened awareness, who are critical and who are able to take decisions actively about issues on the new media, as total of changes in medium/instrument itself, consumer/individual and communication style. For this reason, the media literacy that has applied in tradition media such as newspaper, radio and television should be integrated into the new media milieu such as internet, social network and mobile media. In developing and diversifying new media milieu taking active role of individuals, creating awareness regarding tools, making sense of contents and interpreting them in critical perspective are the most significant matters. While printed texts’ literacy is prerequisite for fitting into society, literacy in the present-day new communication media has been basic condition of complete and accurate enlightenment against the intensive information bomb. In this study, the necessity of transformation of the phenomenon ‘literacy’ from traditional to the new media is discussed through the new media literacy applications.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: