ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
11042 times viewed.
5652 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.001.x
Perakende Sektöründe Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi
Review Of Consumer Behavior Against The Mobile Marketing Practices At Retail Sector
Bihter KARAGÖZ, Berna ÇAĞLAR
Abstract in Turkish
İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, mobil telefon kullanımı ile buna paralel olarak mobil telefonlarının artan özellikleri yeni pazarlama uygulamalarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; perakende sektöründe mobil pazarlama uygulamalarından ne düzeyde yararlanıldığı ve bu uygulamalar sonucunda tüketici satın alma kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kavramsal analiz bölümünde ise mobil pazarlamanın perakende sektöründeki uygulamaları ve tüketici davranışları açıklanmıştır. Ayrıca araştırmada; tanımlayıcı araştırma modelinden yararlanılmış olup, verilerin toplanması amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır.  Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan anket formları önceden belirlenen perakende mağazasının 200 müşterisine uygulanmış olup 146 tanesinden anlamlı dönüş sağlanmıştır. Ulaşılan araştırma sonuçlarına göre mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici davranışlarının belirli başlıklarda toplanması sağlanıp, bu faaliyetlerde bulunan ya da bulunacak işletmelere önerilerde bulunulmuştur.
Abstract in English
Today, with the rapid development of mobile technology; increasing usage of mobile phones and therefore mobile phone functions brings several new marketing applications along. This study is intended to determine the level of mobile marketing applications in retail sector, and review of these applications of purchasing decisions of consumers. In Contextual analysis section, applications of mobile marketing in retail sector and consumer behaviors are explained. Also the study adopts a definitive research model and uses survey method for data collection.  The survey forms, which have been prepared by using the related sources; have been applied to previously defined 200 customers of the retail store, and 146 valuable feedbacks have been acquired. According to the acquired survey values; customers' behaviors upon mobile marketing applications have been gathered under certain titles; and appropriate advices have been given to companies who use or planning to use this activities.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: