ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4253 times viewed.
1212 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.2.004.x
Dijital Kültür ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü: “Dijital Habitus”
Digital Culture and The Actor of Competition in Online Social Networks: “Digital Habitus”
Yard. Doç. Dr. Ebru Güzel
Abstract in Turkish
ÖZET         Post-modern toplumlarda geçirgen sınırlı, değişken ve akışkan niteliklerle tanımlanan kültür olgusu, günümüzde dijitalleşmeye maruz kalmıştır. Dijital devrimin bir sonucu olarak internet, bireyleri, ilişkileri ve sosyal yaşamı sayısallaştırdığı gibi mobil teknolojilerin birleşimiyle de hem kamusal, hem de özel alanlarda yoğunlukla kullanılır olmuştur. Günümüzde fenomene dönüşen çevrimiçi sosyal medya ağlarının, birey, toplum ve kültür üzerindeki etkisi araştırmanın özünü oluşturmaktadır. İnternet ve mobil teknolojilerinin bireylere zaman ve mekandan tecrit edilmiş, çoklu, sınırsız ve küresel ölçekte etkileşim imkanı yaratan, toplumsal faydalarını içeren yaklaşımlar araştırma konusunun kapsamı dışında bırakılarak, eleştirisel bir yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır. Dijital medyanın bireye, topluma ve kültüre nasıl nüfuz ettiğini göstermek amacıyla araştırmaya “dijital kültür” analiziyle başlanmış ve kuramsal bakış açılarına yer verilmiştir. Daha spesifik olarak çevrimiçi soysal medya platformlarının örneklendiği bir sonraki bölümde ağırlıklı olarak Bourdieu’nün alan ve habitus kavramları irdelenmiştir. Sosyal, simgesel, kültürel ve ekonomik sermaye türlerinin görünür olduğu ve yeni bir alan olarak yapılanan sosyal medya ağları, habitusa özgü bir kültürleşme süreciyle mercek altına alınmıştır. Dijital kültüre içkin konuşlanan ve her bir sosyal ağ için ayrışan dijital habitusların çözümlenmesinde, iletişim bilimiyle sosyal antropolojiyi birleştiren multidisipliner bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Abstract in English
ABSTRACT           Defined with permeable, limited, variable and fluid qualities in post-modern societies, the culture phenomenon has been exposed to digitalization today. As a consequence of digital revolution, internet digitalizes individuals, relationships and social life and has become widely used in both public and private areas with the combination of mobile technologies. The influence of online social media networks, the phenomenon of present time, on individuals, society and culture constitutes the essence of this study. Approaches which embody social benefits of internet and mobile technologies that provide individuals with the opportunity of multiple, unlimited and global-level interaction isolated from time and space are excluded from the subject-matter of this study and a critical approach is presented instead. In order to show how digital media influences individuals, society and culture, the study started with the “digital culture” analyses and theoretical views are discussed. In the following section where online social media platforms are exemplified more specifically, Bourdieu’s concepts of “field” and “habitus” are examined. Structured as a new space where social, symbolic, cultural and economic types of capital are visible, social media networks are scrutinized with an acculturation process specific to the habitus. In the analysis of digital habitus which are deployed immanent to digital culture and dissociate for each social network, a multidisciplinary approach that combines communication sciences with social anthropology is adopted.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: