ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4290 times viewed.
724 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.2.001.x
Emeğin Vasıflandırılması Bağlamında Bilgi Toplumu Yazınında E-Öğrenim
E-Learning In the Context of Qualification of Labour in Information Society Literatüre
Serhat ÇOBAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim F., serhatcoban17@yahoo.com
Abstract in Turkish
Günümüz toplumlarında emeğin vasıflandırılmasına yönelik politikaların yaygınlık kazandığından bahsetmek mümkün olmakla birlikte karar alıcı konumda bulunanların bu doğrultuda çeşitli politika belgeleri oluşturduğu görülür. Yeni iletişim teknolojilerinin günümüzde kullanımının yaygınlaşması ile oluşan e-öğrenim pratiklerini ve bu pratiklere dönük hazırlanan politika belgelerini bu anlamda ele almak gerekmektedir. Özellikle de kapitalizmin girdiği yapısal krizleri aşmada ve sermayenin yeniden yapılanması bağlamında emeğin vasıflandırılma istencinin giderek arttığı görülürken bu çalışma bu istencin e-öğrenim yaklaşımları içindeki izlerini sürecektir. Özellikle de Avrupa Birliği’nin bilgi toplumu yaklaşımları çerçevesinde oluşturduğu politika belgelerinde yer alan e-öğrenme yaklaşımları bu istenç çerçevesinde ele alınarak irdelenecektir.  
Abstract in English
Policies towards qualification of labour are getting common in today’s societies and people in high ranks put their efforts to encourage it by creating political documents. E-learning practices which are getting popular thanks to advancements in communication tech and political documents concerned of these practices should be examined in such way. While observing that increase in demand for qualification of labour gaining speed accereleratingly in order to reorganize the capital and overcome structural crises due to capitalism. Such work will continue to create traces in the demand of approaches toward e-learning. Especially, approaches of e-learning mentioned in political documents which are created accordingly to information society of European Union will be considered by realizing this demand.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: