ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4137 times viewed.
724 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.2.008.x
ANTALYA BÖLGESİNDE HİZMET VEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SAYFALARININ REKREASYON FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING THE WEBSITE OF THE HOTEL BUSINESSES IN TERMS OF RECREATIONAL ACTIVITIES: A CASE STUDY OF ANTALYA REGION
Doç. Dr. Orhan AKOVA Arş. Gör. Merve ÖZ Öğr. Gör. Mehmet KESKİN
Abstract in Turkish
Bir rekreasyon işletmesi olarak değerlendirebileceğimiz turizm işletmeleri, çekiciliklerini arttırmak, daha fazla müşteri çekmek ve gelirlerini en üst düzeye çıkarabilmek için bünyelerinde çeşitli rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirmektedir. Rekreasyonel faaliyetler, konaklama işletmeleri için önemli bir çekicilik unsuru ve gelir kaynağı olmanın yanında pazarlama ve tanıtma aracı olarak da önemli bir işlev görmektedir. Günümüzde çevrimiçi pazarlama faaliyetlerinin öneminin artmasıyla birlikte işletmelerin web sayfalarında yaptıkları uygulamalar işletme imajı ve pazarlama açısından önem taşımaktadır.  Bu çalışmada, Antalya bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı 295 konaklama işletmesinin web sayfalarında yer alan rekreasyonel faaliyetler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme sonucunda, araştırmada yer alan konaklama işletmelerinin web sayfalarının, hem rekreasyonel faaliyetler, hem de web sayfalarının içerik ve düzenleri açısından yetersiz oldukları belirlenmiştir. Araştırma sonunda bu yetersizliklere ilişkin öneriler sunulmuştur.
Abstract in English
Tourism businesses can be assessed the company as a recreation, performs a variety of recreational activities to increase the attractiveness, attract more customers and to maximize the level of income. Recreational activities have an important function as marketing and promotion tool besides being an important element of attractiveness and a source of income. Nowadays, with the increasing importance of online marketing, applications on their business' web page are important in terms of business image and marketing. In this article,  situated recreational activities on 295 five-stars hotel businesses’ web sites in Antalya region have analyzed by content analysis. As a result of survey, web sites of the Hotel businesses in the survey are determined that insufficient in terms of both recreational activities and web sites’ contents and schemes.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: