ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
8090 times viewed.
4228 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2015.2.005.x
TELEVİZYON REKLAMLARINDA ÇOCUK İMGESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOTIC ANALYSIS OF CHILDREN IMAGES IN TELEVISION COMMERCIALS
Haluk Arda Oskay
Abstract in Turkish
Ürünler, üreticiler ve dolayısıyla markalarla çevrili olarak yaşadığımız çağdaş tüketim toplumunda reklamlardan bağımsız olarak yaşayabilmek neredeyse imkânsızdır ve yaşamlarımızı şekillendiren önemli kültürel argümanlardandır (Batı,2005:176). Reklamların ihtiyaç dışı tüketime yönelttiği, reklamı yapılan ürün ya da hizmette bulunmayan bazı özelliklerin üründe bulunduğunu söyleyerek tüketicileri yanılttığı, ürün ve hizmetin vaat ettiği yararın abartıldığı ve bunun bir sömürü noktasına geldiği gibi birçok ahlaki tartışma yapılmaktadır. Bu tartışmalar içerisinde en hassas ve üzerinde en çok durulanı, reklamların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileridir. Tüketim toplumu içerisinde her bir birey potansiyel olarak müşteridir ve isteklerini ifade edebilecek kadar büyümüş her bir çocuk da kaçınılmaz olarak reklamların hedefi haline gelmektedir. Çocuklara yönelik reklamlara en uygun reklam oyuncusu da gene çocuklar olduğundan hem çocuk reklam oyuncularının kullanımı hem de çocuklara yönelik reklamların verdiği mesajlar üzerine etik tartışmaların boyutu genişlemektedir. Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişerek, televizyon gibi görece denetimli mecralar için gerçekleştirilen reklamların internet aracılığı ile de izlenebilir hale gelmesi ebeveynlerin çocukların izleme alışkanlıkları üzerinde denetimlerini azaltmıştır. Buna ek olarak tekrar sayısının çocuk izleyicinin tercihleri doğrultusunda artması da ihtimaller arasına girmiştir. Reklamların internet aracılığıyla daha rahat izlenebiliyor olması çocuklar için uygunsuz olabilecek ya da yanlış mesaj verebilecek yapımların kolay okunabilir olmasına izin vermiştir. Bu nedenle televizyonda ilk anda fark edilemeyecek kadar hızla dönen reklamlardaki gizil mesajlar, internet aracılığıyla daha detaylı izlenebilir konuma gelmiş bu da reklamlar üzerine derinlikli bir okuma yapmayı daha gerekli kılmıştır. Bu anlamda detaylı bir okuma için de en uygun yöntemlerden birisi göstergebilimsel çözümlemedir. Bu çalışmada, çocuk oyuncuların kullanıldığı ve çocuklara yönelik televizyon reklamlardan “Algida Amaze” serisi örnek olarak seçilmektedir. Reklamda kullanılan her bir görsel ve işitsel mesajın tam olarak irdelenebilmesi, verdiği mesajı tam olarak çözümleyebilmek ve eğer içeriyorsa reklam mevzuatına aykırı mesajları tespit edebilmek için göstergebilimsel yöntem kullanılmaktadır.
Abstract in English
It is nearly impossible to live without advertisements in contemporary world which is surrounded by products, producers and brands which are cultural arguments that are shaping our lives (Batı, 2005:176). There are many ethic arguments about the advertisements which are pointing out that; ads are leading us to consume unnecessary and useless products, misleading us about the goods, we will get with buying the product or it is told that the ads are exaggerating the the income of buying a product with all these it is considered that this comes to a point of exploitation. The most discussing issue about these moral arguments is the negative effect of the advertisements over children. In consumer society everyone is a natural born customer and a child who comes to an age of telling his/her needs is becoming a target for the advertisements. The children are also the most suitable figures for the advertisements which are targeting the kids so it is unavoidable to make some legal regulations about the child advertisement actors and ads. itself. The ethic discussions are gaining width in order to these factors. With the recent technolohgical improvements in communication, the TV ads can be watched over internet which is uncontrolled comparing to the television itself. With this situation parents lost their control over their childrens watching habits. In addition to this the frequency of watching is increased due to preferences of children audience. The possibility of watching advertisements over internet, allowed the children to read the  inappropriate or false messages in ads easily. So, the ads which are seen on TV for a moment and passes away becomes permanent over internet and it allows the audience to watch them in a detailed way. This situation brings forward the issue of making a deeper analysis over ads to understand the hidden and sub conscious messages. The semiotics analysis are one of the best ways to conduct these kind of researches over advertisements. In this study, "Algida Amaze" ads which are using child actors in order to effect the children with TV Commercials. Semiotic analysis is applied for examining the visual and audio messages correctly in the ads and locating the violations of legal regulations about advertisement.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: