ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5848 times viewed.
4501 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.1.004.x
Hayat Oyununun Yeni Perdesi: Sosyal Ağlar ve Gerçeklik Algısının Değişimi
New Screen of the Life Game: Social Networks and the Change of the Reality Perception.
Aynur Köse
Abstract in Turkish
Teknoloji odaklı yaşam tarzı, diğer insanlarla ve dünyayla kurulan ilişkinin şeklini yani insanları ve olayları görme biçimlerini, algılama şeklini, düşünme tarzını ve davranış kalıplarını farklılaştırmaktadır. Özellikle internet teknolojisinin yaygınlaşması ve sosyal ağların hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle bireyler, farklı bir toplumsallaşma deneyiminin aktörleri haline gelmektedir. Bu dünyada kendi gerçekliğini ve kimliğini oluşturma gücüne sahip olan bireyler aynı zamanda dünyanın diğer ucundaki insanların gerçeklik ve kimliğini keşfetme imkanına da kavuşmaktadır. Bu bağlamda bireylerin bizzat kendilerinin yeni bir gerçeklik inşa etmelerine olanak veren sosyal ağlar, yaşadığı gündelik gerçekliklerde kendi varlığını kanıtlamaya çalışan insanoğlunun kimlik kazanma ve birey olma serüveninde bir dönüm noktasıdır. Ancak internetin sunduğu bu geniş ve hatta sonsuz imkanlar kişiyi kendisine yabancılaştırarak “sanal gerçekliği” gerçekmiş gibi algılama riskini de beraberinde getirmektedir. Yaşadığımız dünyayı ve parçası olduğumuz toplumları anlamayı amaçlayan bu çalışmada, günümüz insanının toplumsallaşma ve iletişim kurma sürecinde yoğun olarak kullanılan sosyal ağların, insanların gerçek dünyayla kurdukları ilişkiyi ve gerçeklik algılarını nasıl etkilediğini ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu çerçevede sosyal ağları en fazla kullanan kesim olan gençleri temsilen, tesadüfi örneklem alma tekniğine göre seçilmiş 256 üniversite öğrencisine 33 soruluk bir anket uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ve 22 maddeden oluşan ölçek, beşli Likert tipi yanıt kategorisine sahiptir. Araştırma sonucunda ankete katılan gençlerin büyük bölümünün dünyaya açılan pencereleri konumundaki sosyal ağlarla yaratılan dünyanın gerçekliği konusunda şüphe duyduğu ancak yeni bir toplumsallaşma şekli ve aidiyet zemini olarak kullanmaya devam ettikleri tespit edilmiştir.
Abstract in English
Technologically-focused lifestyle differentiates the shape of relationship with other people and the world, so, visual forms, perceptions, thinking styles and behavior patterns. Especially with the proliferation of internet technology and social networks, individuals are becoming actors of a different socialization experience. Individuals who have power to form their own reality and identity, at the same time have power to discover the reality and identity of people who live on the other parts of the world. In this sense, the existence of social networks is a turning point in the adventure of mankind becoming an individual and having an identity. However, these large and even indefinite possibilities internet gave us, bring a risk for people to suppose virtual reality as reality. In this study, we try to present that how social networks, used by modern day mankind for socialization and communication, affect reality perception of them and the relationship between them and the world. Within this framework, a survey (with 33 questions) was applied to 256 university student who were chosen according to incidental sampling method. Used in the research and the 22-item scale had a five point Likert type answer category. At the end of the research, it was established that, a large portion of students suspect the reality of the world that was created by social networks but also determined that they continued to use them as a new form of socialization and belonging ground.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: