ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6240 times viewed.
3347 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.4.003.x
TÜRKİYE’DE YAYINCILIK POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖRNEK: E-YAYINCILIK
E-PUBLISHING: AS AN EXAMPLE OF TRANSFORMATION OF THE PUBLISHING POLICIES IN TURKEY
Işıl Çobanlı Erdönmez
Abstract in Turkish
Sözlü kültür sürecinden yazının gelişimine uzanan süreçte destanlarla başlayan bilgi aktarımı, matbaanın icadı ile büyük bir değişim geçirmiştir. 20. ve 21. yüzyıllarda teknolojik gelişmelerin, sanayileşmenin, uluslaşmanın, kentleşmelerin artmasıyla bilgi teknolojileri ve enformasyon aktarımı da değişmeye başlamıştır. İnsanlığın ihtiyaçlarına paralel şekilde dönüşen yayıncılık politikaları günümüzde kurumsallaşmanın ötesine geçerek dijital olanaklarla bireylerin aktivitesine bağlı olmaya başlamıştır. Yayıncılığın günümüzde geldiği nokta e-kitaplaşma, kişisel e-yayıncılık ve geleneksel basım ve satış tekniklerinin dijitalleşmesi ve çeşitlenmesi yönündedir. Bu çalışmada, süreç içindeki örnekler değerlendirilmektedir.  
Abstract in English
Oral culture phenomenon in the process extending from the saga that began with the invention of writing to the transfer of information, with the invention of printing has undergone a major change. Technological developments in the 20th and 21st centuries, industrialization of nationalization, with the increase of urbanization in information technology and information transfer has started to change. In parallel publishing policies to the needs of humanity today, beyond the digital possibilities of institutionalization of individual activities with power began to be connected to. The point where today's publishing is mostly made of e-books, personal e-publishing and digitalisation and diversification of traditional printing and sales techniques. This study evaluates the sample in the process.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: