ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6208 times viewed.
3002 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.3.004.x
YENİ MEDYA VE KÜRESEL ŞİRKETLER İLİŞKİSİNDE SANAL EKİPLER VE CROWDSOURCİNG ETKİSİ
THE IMPACT OF VIRTUAL TEAMS AND CROWDSOURCING IN THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW MEDIA AND GLOBAL CORPORATIONS
MUKADDER ÇAKIR
Abstract in Turkish
Özet Yeni medyanın küresel şirketlerle ve medya şirketleri ile ilişkisi günden güne artan bir yoğunlaşma ve bağlılık biçimine dönüşmektedir. Yeni medya küreselleşme süreci ve küresel şirketler açısından, kapitalizmin temel unsurları kadar hayatiyet kazanmıştır. Her türlü tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, açıklama, bilgi verme süreçleri yeni medya ve sosyal medya üzerinden sürmekte, ayrıca veri, bilgi ve enformasyon toplama ile haber alma, gözetleme, denetleme, kontrol sistemleri kurma, müşterileri yönlendirme, kullanıcıları izleme gibi süreçler de yine yeni medya ve onun bir dalı olan sosyal medya üzerinden devam etmektedir. Bu süreçte küresel şirketler kendi gereksinim duydukları her tür enformasyon ve gözetim süreci için yeni medya ve sosyal medya uzmanı olan sanal ekipleri çalıştırmakta, bu ekipler aracılığıyla crowdsourcing olarak adlandırılan “kitlelerin gücünden” yani her türlü kitlesel-kaynaktan çok yönlü olarak yararlanmaktadırlar. Bu nedenle yeni ekonomiye dijital ekonomi de denmektedir. Ancak küresel şirketler aynı zamanda ulus-devletin yapısını ve işlevini değiştirmekte, yerel-olanı yok etmekte, tüketim kültürü için kitle kültürü ve popüler kültürün özelliklerini kullanmakta, esnek çalışma sistemini ve bu yolla da sosyal güvencesizliği yaygınlaştırmaktadırlar. Bu makalede ayrıca küresel şirketlerin yeni medyada uyguladıkları sanal ekiplerin faaliyet alanları ve crowdsourcing olgusu da tartışılmaktadır.  
Abstract in English
Abstract New media's relationship with global companies and media corporations is day by day transformed into an increased concentration and dependence format.New media, in terms of globalization process and global companies, has gained vitality as the basic elements of capitalism. All kinds of promotion, advertising, public relations, explanations and information processes are continuing through new media and social media; besides, collecting data, knowledge and information, and the processes of receiving news, surveillance, monitoring, setting up control systems, routing clients, monitoring customers are continuing through new media and social media. In this process, global companies are hiring new media and social media experts, who are social media teams, to satisfy their needs in each type of information and surveillance processes; through these teams, global companies benefit from “the power of masses”, called as crowdsourcing, for all kinds of mass-sources as versatile. Therefore, the new economy is also called digital economy. But, at the same time global companies have changed the structure and function of the nation-state, destroyed local ones, used the properties of mass culture and popular culture for consumption culture, and in this way they have generalised flexible working system, and thus social insecurity. In this article is also discussed the activity-areas of virtual teams of global companies and crowdsourcing phenomenon.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: