ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6343 times viewed.
5344 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.1.004.x
Bir Dijital Aktivizm Örneği: Akıllı Ağ Çeteleri (Smart Mobs)
Example of a Digital Activism: Smart Mobs
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK, Arş. Gör. Ali ÖZCAN
Abstract in Turkish
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişim göstermesiyle birlikte zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır. Böylelikle etkileşim olgusu ortaya çıkmış ve kaynak alıcı, alıcı da kaynak durumuna gelmiştir. Yeni iletişim teknolojileri kamusal alan kavramının yeniden biçimlenmesini sağlamıştır. Sosyal ağlar, bloglar, akıllı telefonlar ve diğer yeni iletişim teknolojileri toplumsal hareketlerin meydana gelmesinde aktif bir rol üstlenmiştir. Günümüzde toplumsal hareketler internet ekseninde meydana gelmektedir. Toplumsal örgütlenmeye yönelik birçok bakış açısı mevcut olmakla birlikte bunların bazıları olumlu, bazıları da olumsuzdur. Bu çalışmada sanal örgütlenme ve sanal örgütlenmenin bir uzantısı olan dijital aktivizm konuları derinlemesine irdelenmiştir. Çalışmada uzmanların dijital aktivizme yönelik farklı görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca akıllı çetelerin toplumsal örgütlenmedeki yeri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak 50 katılımcıya dijital aktivizm ile ilgili 5 farklı açık uçlu soru yöneltilmiştir. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde katılımcıların dijital aktivizm konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Abstract in English
The developing of new communication technologies are eliminating boundaries of time and space. Thus, the phenomenon of interaction has occurred, the source has become receiver and receiver has become the source. New communication technologies has led to changes in the public domain. Social networks, blogs, smart phones and other new communication technologies have played an active role in the occurrence of social movements. Today, social movements are formed on the axis of the internet. There are many perspectives for social organization. Some of them are positive and others are negative. In this study, virtual organization and digital activism, which is an extension of the virtual organization issues were discussed in depth. In this study, the different opinions of experts are included for digital activism. The study has been explained place in the social organization of smart mobs. For this purpose, 5 open-ended  questions were asked to 50 participants about the digital activism. Answers of participants were examined and analyzed qualitative research methods. The result showed that participants have enough information about digital activism and smart mobs.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: