ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6106 times viewed.
2382 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.1.001.x
“Enformasyon Toplumu” ve Bilginin Toplumdaki Rolü
The “Information Society” and the Role of Knowledge in Society
Marco Boschele
Abstract in Turkish
Endüstri toplumundan diğer toplum biçimlerine geçiş, bilgi/enformasyon teknolojisinden çok büyük oranda etkilenmiştir. Bu dömüşüm, ekonomi ve toplumu farklı biçimlerde etkilemiştir. Bazı kuramcılar, rasyonalite prensibine dayanarak, işçilerin mesleksel satatülerindeki iyileşmelerinden söz ederken, diğerleri bilginin tersine enformasyonun güvenilmezliğinden söz ederler. Daha eleştirel kuramcılar ise networkler ile enformasyonun kamusal alandan entelektüel mülkiyete geçtiğini öne sürerler. Bu makale, toplumdaki bilginin rolünü farklı bir biçimlerde karakterize eden kuramsal gelişmeleri analiz etmektedir.
Abstract in English
The passage from industrial societies to other forms of societies has been strongly influenced by knowledge/information and technology. This transformation has had an effect on the economy and society in different ways. Some interpretations argue that such developments, based on the principle of rationality, have brought about the improvement of the occupational status of workers, whereas some interpretations argue about the elusive role of information as opposed to knowledge. In a more critical understanding, there are also interpretations which emphasise the inclusive and exclusive character of the network and the irrationality of information which on the political level sees a shift of knowledge from public good to intellectual property. This article looks at the theoretical developments which characterised the different interpretation of the role of knowledge in society.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: