ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6290 times viewed.
1866 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.1.003.x
“Spor Giyim Sektöründeki Kurumların İletişim Uygulamalarının Sosyal Medya Yansımaları” “Nike, Puma, Adidas Örnekleri”
The Social Media Reflections of Communication Applications of Entities Operating in Sportswear Sector “Examples of Nike, Puma and Adidas”
Dr.Yeliz KUŞAY
Abstract in Turkish
Sosyal medyaya yönelik ilginin bireysel düzeyde artmasıyla birlikte, kurumlar da bu platformları tanıtım açısından etkin birer mecra olarak görmeye başlamıştır. Bu durum, başka bir deyişle; kurum ya da kuruluşların hedef kitleleri ile iletişime geçerken farklı iletişim uygulamaları geliştirmesini sağlamıştır. Bu makalede yeni iletişim aracı olarak sosyal medya ele alınarak sosyal medyanın kurumlara sunduğu yeni iletişim stratejileri, farklı uygulama, örnekleri ile desteklenmektedir. Ayrıca makalede sosyal medyada pazarlama iletişimi karmasının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının da hedef kitlelerle iletişim ve etkileşiminde ne gibi çalışmalarla yürütüldüğü incelenmektedir. Makalenin araştırma kısmında, sosyal medya kullanıcılarının tutum ve davranışları kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kullanıcıların kanaatlerinin değişimine hitap etmede, ilgi uyandırma, ihtiyaç yaratma ve kullanıcı ile içselleştirme örneklerine değinilmektedir. Araştırmanın sınırlılıkları kapsamında iletişim uygulamalarının özellikle spor giyim sektöründeki kurumlarda nasıl yansıdığı ayrıntıları ile irdelenmektedir.. Yapılan literatür taramasında örnek uygulamalar olarak spor giyim sektöründe başı çeken Nike, Adidas, Puma’nın uygulamaları analiz edilmektedir.
Abstract in English
In accordance with the increasing interest on social media at an individual basis, the entities have started to view these platforms as an effective channel of promotion. This fact, in other words, has led the entities or institutions to develop different communication applications for communication with various target groups.  In this article, social media has been considered as to be a new communication tool and the new communication strategies it provides have been supported by various applications and examples. Furthermore, in this article, the studies for the mix of marketing communication in social media in terms of public relations and advertising applications in the communication and interaction with target groups have been examined.  In the research section of the article, the attitudes and behaviors of the social media users have been analyzed with the framework of uses and gratification approach. In order to be compliant with changes in the users’ satisfaction, the examples of arouse interest, need arousal, and internalization with the user.  The reflections of communication applications especially in the entities operating in sportswear sector, within the scope of limitations of the research, have been studied in detailed. Leading the sportswear sector, the applications of Nike, Adidas and Puma have been examined as application examples in the review of literature.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: