ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1194 times viewed.
373 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.004.x
Sistem Geliştirme: Web Tabanlı Uzaktan Eğitim İle Trafik Kazalarının Önlenmesi
System Development: Preventing Traffic Accidents With Web Based Distance Education
Özel SEBETCİ
Abstract in Turkish
Çağımızda toplumsal yaşamın yoğunlaşması kargaşa ve anarşiyi artırmaktadır. Bu problemi aşmanın en temel açılımı düzenli ve birbiriyle anlaşıp konuşa bilen iç içe sistemler kurabilmekten geçer. Yine çağın en büyük problemlerinden olan trafik kazaları ve bu kazalara karışanların çok büyük bir oranının ehliyetli olması bu çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, trafik kazalarına sürücü kusurları ile karışmış kişilerin yeniden eğitilmesini konusunda devletin uygulamasını için önerilen bir sistem geliştirme ve uygulamasıdır. Özellikle kazalara birden fazla kez karışmış veya kural ihlali yapmış ve bu kazalarda/kural ihlallerinde “sürücü kusurları” ön planda yer alan sürücülerin belirlenmesi, yine bu sürücülerin genel trafik bilgilerinin ölçülmesi ve kusur yoğunluklarının ortaya konması sonucunda kusurların internet tabanlı eğitimle ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Kazalara karışmış kişilerin özellikle kazadaki kusur çeşitliliği ve sıklığı üzerinde durularak ve sürücülerin genel trafik bilgileri tespit edilerek elde edilen bilgiler ışığında çalışma amacı olan yeniden trafik eğitimi gerçekleştirilirken bu kusurlar üzerinde eğitimin yoğunlaşması hedeflenmektedir. Çalışmada, uzaktan eğitim tabanlı gerçekleştirilen eğitim nesne tabanlı programlama kullanılarak yazılan www.e-surucu.com internet adresinde 366 kişiden oluşan deneklere uygulanmıştır. Bu çalışmada, ilk sınav ve son sınav sonuçları temel alınarak elde edilen veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda kursiyerlerin ortalama başarı puanları eğitim modülü uygulaması öncesi ilk sınav için 16,46 iken, eğitim modülü uygulaması sonrası son sınav için 30,02 düzeyine çıkmıştır. Dolayısıyla kurgulanan sistem başarıya ulaşmıştır.
Abstract in English
In our age, the concentration of social life increases the chaos and anarchy. The most basic aspect of overcoming this problem is to establish intertwined systems that can deal with each other regularly and mutually. Again, one of the biggest problems of the age is traffic accidents and a very large proportion of those involved in these accidents is capable of proving the necessity of this study. The aim of this study is to develop and implement a proposed system for the implementation of the state on the re-education of persons involved in traffic accidents with driver defects. In particular, the determination of drivers who have been involved in accidents more than once or have been in violation of the rules and who are in the forefront of “driver defects” in these accidents/violations of the rules again, as a result of measuring the general traffic information of these drivers and revealing the defects intensities, it is aimed to eliminate the defects with Internet based training. By focusing on the diversity and frequency of the fault in the accident and by determining the general traffic information of the drivers of the persons involved in the accident in the light of the information obtained, it is aimed to intensify the training on these defects while traffic re-training is carried out in line with the purpose of this study. In this study, written by using Object-Oriented Programming with distance-based training performed www.e-surucu.com the internet address was applied to subjects of 366 people. In this study, based on the results of the first exam and the final exam, evaluation was made in the light of the data obtained. The average achievement scores of the participants were 16,46 for the first exam before the training module application, and 30,02 for the final exam after the training module application. Therefore, the system that was created has reached success.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: