ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9178 times viewed.
5113 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.2.003.x
Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi İle Yöndeşen Televizyon Yayıncılğı: Sosyal TV
Television Broadcasting Converged With Social Media and Internet Technology: Social TV
Ali Murat KIRIK, Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema Anabilim Dalı, murat.kirik@marmara.edu.tr
Murat Kazım KARAKUŞ, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, murat_karakus_1907@hotmail.com
Abstract in Turkish
Son dönemin en önemli kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir. Her ne kadar internet teknolojisi büyük ivme kazanmış olmasına rağmen televizyon hala önemli bir kitle iletişim aracı durumundadır. Televizyonun çocuklar ve yetişkinler için bir sosyalleşme aracı olarak büyük önem arz ettiği araştırmacılar tarafından bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesi televizyon ve interneti ortak çatı altında toplamıştır. Oluşan yakınsama olgusu kitle iletişim araçlarını da derinden etkilemiştir. İnternet, sosyal medya ve televizyonu kapsar hale gelmiştir. İnternet aracılığıyla yeni medya teknolojileri oluşmuş ve eski teknolojiler giderek değişim göstermeye ve silinmeye başlamıştır. Bu çalışmada sosyal medya ve internet ilişkisi irdelenecek, televizyon yayıncılığının değişen çehresi üzerinde durulacaktır.
Abstract in English
Television is the most important mass communication medium at the beginning of the last period. Internet technology has become so great momentum, but television is still an important mass communication medium. It is a reality for the researchers that television has important affect in the socialisation of children and also in the long term socialisation of adults. Development of technology to quickly show that the television and the Internet gathered under a common roof. Consisting of the mass media also influenced the phenomenon ofconvergence. social media, and television has been included by internet. Via Internet, new media are Formed and old technologies, increasingly began to deleted. In this study, it has been examined the relationship between internet and social media, also focused on the changing face of television broadcasting.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: