ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2804 times viewed.
942 times downloaded.
DOI: 10.5824/ajite.2020.01.004.x
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanma Gerekçeleri: Siirt İli Örneği
The Reasons of Teacher Candidates to Use Facebook: Example of Siirt
Mehmet RAMAZANOĞLU, Sungur GÜREL
Abstract in Turkish
En çok kullanılan sosyal ağ sitesi olan Facebook, eğitsel amaçlarla da kullanılabilir. Facebook’u eğitsel ortam tasarımında daha etkin kullanabilmek için bireylerin hangi gerekçelerle Facebook’a bağlandığının ve bu gerekçelerin çeşitli özelliklere göre değişip değişmediğinin belirlenmesi gereklidir. Ancak alan yazında bu konuda kabul gören bir anlayış bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Facebook’a bağlanma gerekçelerini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Nicel verilerin analizine dayanan bir betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülen bu çalışmada, 2018-2019 Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden uygun örnekleme ile 525’ine ulaşılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının en çok bilgi arama, sonrasında iletişimi sürdürme ve en az iletişimi başlatma amaçlarıyla Facebook’a bağlandıkları bulgulanmıştır. Erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre daha çok iletişimi başlatma ve iletişimi sürdürme gerekçeleriyle Facebook’a bağlandığı tespit edilmiştir. Ancak, Facebook’a bağlanma gerekçelerinin kayıtlı olunan bölüme göre değişmediği tespit edilmiştir.  Son olarak, Facebook’a bağlanma gerekçeleri arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. Bu çalışma bulguları ışığında Facebook’un eğitsel ortam tasarımında kullanıldığı durumlarda Facebook üzerinden etkileşimi sadece aynı sınıftaki öğrenciler ile sınırlı tutmanın, Facebook üzerinden bilgi paylaşımı yapmanın etkili olacağı ön görülmektedir. Benzer çalışmalar farklı sosyal ağ sitelerini de merkeze alarak, farklı bölgelerden üniversitelerde ve farklı bölümlerden öğrencilerle tekrarlanmalıdır. Ayrıca Facebook’a ya da herhangi bir sosyal ağ sitesine bağlanma gerekçelerinin sosyal sermayeyle, ders başarısıyla ve akademik özyeterlik gibi diğer özelliklerle ilişkisin de incelenmesi sosyal ağ sitelerini eğitsel amaçlarla daha aktif kullanabilmenin yolunu açacaktır.
Abstract in English
Facebook, which is the most commonly used social networking site can also be used for educational purposes. In order to use Facebook more effectively in educational environment design, it is necessary to determine the reasons why individuals are connected to Facebook and whether these reasons change according to various characteristics. However, there is not any accepted agreement regarding this field in the literature. The aim of this study is to determine the reasons why teacher candidates connect to Facebook and analyze these reasons in terms of various variables. In this study which was conducted using a descriptive screening model via the analysis of quantitative data that are obtained from 525 students, who are enrolled at Siirt University Faculty of Education during 2018-2019 academic year, were reached through convenience sampling method. We found that teacher candidates connect to Facebook most frequently for the purposes of searching for information, followed by maintaining relationship and starting relationship the least. Compared to female teacher candidates, male teacher candidates connect to Facebook more frequently with initiating a relationship and maintaining a relationship purpose. On the other hand, reasons for connecting to Facebook did not change with respect to the registered program. Finally, positive relations at medium and high levels were observed among the reasons for connecting to Facebook. In the light of the findings of this study, it is suggested that limiting the interaction through Facebook only to the students in the same class and sharing information via Facebook will be effective in situations where Facebook is used in the design of educational environments. Similar studies should be repeated with students from different programs and from universities that are in different regions by taking different social networking sites into the centre as well. In addition, analyzing the reasons for connecting to Facebook or any other social networking site with respect to other student characteristics such as social capital, school success and academic self-efficacy will lead to more active use of social networking sites for educational purposes.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: