ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4499 times viewed.
546 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.011.x
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI VE BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
MEDICAL DOCUMENTATION AND SECRETARIAL DEPARTMENT STUDENTS COMPUTER ATTITUDES AND COMPUTER LITERACY SKILLS INVESTIGATION
Esra Çoban Budak, Arzu Deveci Topal
Abstract in Turkish
Bilgi toplumunda nitelikli insan gücünün önemi artmaktadır. Günümüzde diğer tüm iş ve meslek gruplarında olduğu gibi sağlık sektöründe de nitelikli insan gücü, mesleki alanda teknik bilgi ve becerilerinin yanı sıra bilgisayar ve bilişim teknolojileri okuryazarlık düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mesleğini icra eden kişiler, belgeleri bilimsel ilke ve kurallara göre toplayabilmeli, düzenlemeli, saklamalı ve tekrar hizmete sunabilmelidir. Bu görevleri gerçekleştirebilmesi için bilgisayarı etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmelidir. Bu mesleği icra eden bireylerin mesleki uygulamalarında başarıya ulaşabilmeleri için temel bilgi ve bilgisayar okur-yazarı olmalarının yanında bilgisayarlara karşı tutumları da önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını ve bilgisayar kullanım becerilerini geliştirme bağlamında müfredatta yer alan bilgisayar okuryazarlığına yönelik derslerin yeterliği ile ilgili görüşlerini, belirlenen bağımsız değişkenler çerçevesinde değişip değişmediğini ölçmektir. Bu amaçla öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları ve becerilerini ölçmek için betimsel tarama yöntemiyle anket uygulanmış ve açık uçlu sorularla öğrencilerin aldıkları bilgisayar derslerine ilişkin görüşleri toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin en fazla internet tarayıcılar ve müzik dinleme programlarını kullandıkları, bilgisayara karşı tutumları genellikle olumlu olmakla birlikte, bilgisayar kullanımına yönelik bireysel becerileriyle ilgili yeterlikleri orta düzeyde olduğu, kelime işlemci, sunum programı ve web araçlarının kullanımı düzeylerinin iyi, bilgisayarın tanımı ve işletim sistemi, elektronik tablolama ve veri tabanı programlarının kullanım becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin tutum ile beceri puanları arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bilgisayar derslerinde aldıkları eğitimin ve içeriğin yeterli olduğunu fakat uygulamalı eğitim çalışmalarının arttırılması gerektiğini, eğitim hayatlarına olumlu katkılar sağladığını ve bilgisayarı daha iyi kullanmaya yardımcı olduğunu düşünmektedirler. Ancak yeterlilik ile ilgili sonuçlar göz önüne alındığında, sonuçların deneyim ve uygulama eksiğine bağlı olduğu söylenebilir ve bu eksikliğin giderilebilmesi için gerçeğe yakın uygulama senaryolarıyla geliştirilebilmesi önerilmektedir. 
Abstract in English
In information society, the importance of qualified human power is increasing. Today, in the health sector as well as in all other business and professional groups, it is directly related to the level of literacy of computer and information technology as well as qualified human power, professional field, technical knowledge and skills. The persons working in the profession of medical documentation and secretarial should be able to collect, organize, hide and re-serve according to documents, scientific principles and rules. People should be able to use the computer effectively and correctly in these tasks. In addition to being the basic information and computer literate writers, their attitudes towards computers also play an important role in achieving success in their professional practice. The aim of this research is to measure the attitudes of students who are studying in Kocaeli University's Medical Documentation and Secretariat section to the computer and whether their opinions about the adequacy of the courses related to computer literacy included in the curriculum in the context of improving computer skills are changed within the framework of independent variables. For this purpose, to measure the attitudes and skills of students towards the computer by descriptive scanning a questionnaire was applied and the opinions of the students about the computer courses they had taken were collected with open ended questions. According to the results obtained, students use the most internet browsers and music listening programs, their attitudes towards computers are generally positive, their proficiency in computer skills is moderate, the level of use of word processor, presentation program and web tools is good, operating systems, electronic spreadsheets and database programs are at moderate levels of use. When the relationship between students' attitudes and skill scores were examined, it was determined that there was a low level of positive correlation between them. Also, if you have enough training and content in computer classes, but that practical training should be increased, and contributes positively to their education they think it helps to use the computer better. However, when the results related to qualifications are taken into consideration, it can be said that the results depend on the lack of experience and practice, and it is suggested that these deficiencies can be improved with realistic application scenarios in order to eliminate these deficiencies.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: