ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3101 times viewed.
467 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.003.x
Halkla İlişkilerde Alternatif Bir Etkinlik Yönetimi Aracı: Eventbrite Örneği
An Alternative Event Managament Tool for Public Relations: The Case of Eventbrite
Arş. Gör. Dr. Simge ÜNLÜ KURT
Abstract in Turkish
Halkla ilişkilerde etkinlik yönetimi kişi, kurum ya da kuruluşun amaçları doğrultusunda farklı hedefleri bulunan –tanıtım, farkındalık oluşturma, kutlama vd.- etkinliklerin planlama, organizasyon ve ölçümleme süreçlerinin tümünü içeren bir uygulama alanıdır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı iletişim teknolojilerindeki gelişimlerle birlikte sanal ortamlarda kendisine yer bulan dijital agoraların, halkla ilişkilerde etkinlik yönetimi süreci içerisinde kurumların kullanabileceği alternatif bir araç olarak önerilmesidir. Bu doğrultuda ilgili literatür taranmış ve seçilen bir dijital agora örneği üzerinden halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri olan etkinlik yönetimi  incelenmiştir. Araştırma sonucunda dijital agoraların etkinliklerin hızlı bir şekilde yayılması, ilginin büyümesi ve etkilerin sürdürülmesinin sistematik bir hale getirilmesinde yolunda önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Bu çalışma özellikle bağımsız organizasyonların kullanabileceği ulaşılabilir ve alternatif bir etkinlik yönetim aracı sunması açısından da önemlidir.
Abstract in English
Event management in public relations could be described as planing, organization and evaluation process of the events with different purposes –publicity, creating awareness, celebration etc.- for the aims of a person, instution or organization. In this direction purpose of this study is presenting digital agora as an alternative event management tool for public relations. In this direction related literature and the case study for digital agora will be examined in terms of event management feature of public relations. Digital agoras take an important role in spreading events rapidly, growing the attention and sustain the effects systematically for the event management process. The importance of this study is the alternative and accessible event management tool revealed especially for independent organizations.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: