ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3617 times viewed.
1315 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.3.010.x
Kültürel Çalışmalar Perspektifinedin Seksenler Dizisinin Alımlanması: Sosyal Medyadaki İzleyici Yorumları.
Reception of The Series Seksenler From The Perspective of Cultural Studies: Comments of The Audience on Social Media.
Dr. Bayram ÇAĞLAR
Abstract in Turkish
Özet   Bu çalışma Kültürel Çalışmaların teorik öncüllerini kendine temel alan, kodlama ve kodaçımı merkezli bir izleyici araştırmasıdır. İzleyiciyi aktif olarak kabul eden bu kuram esas alınarak sosyal medyadaki web sayfası üzerinden izleyici yorumlarının analizi yapılmıştır. Kamu televizyon kanalı TRT 1’de 4 yıl yayımlanan Seksenler’in, ‘diziinfo’ web sayfasındaki izlerkitle yorumlarının çözümlemesi alımlama yöntemine sadık kalınarak gerçekleştirilmiştir. Çözümleme dominant, müzakereci ve muhalif okuma biçimine odaklanarak medya tüketicisinin çoklu veya tercihli metin okumaları üzerinden egemen ideolojinin medya ürünleri aracılığıyla kitlelere taşınması varsayımından hareket etmiştir. Çalışmada medya çıktısının ‘nostalji’ kodlamasıyla izlerkitleye gönderdiği mesajların alımlama biçimleri de test edilmiştir. Bu sınırlamalar çerçevesinde yapılan araştırmada izlerkitle yorumlarından çoğunlukla dizinin medya metin üreticileri tarafından kodlandığı şekliyle alımlandığı ve hedeflenen sonuca ulaşıldığı bilgisine varılmıştır. Fakat söz konusu medya metnini sadece nostaljik kod açımıyla sınırlanarak alımlanmadığı, bunun dışında güncel anlamlar da üretildiği bulgusuna ulaşılmıştır.   Ayrıca sitcom dizilerinin kitleleri depolitize etmede önemli bir işlev gördüğü, özellikle komedi türü yapımların bir yandan eğlence diğer yandan basmakalıplaştırma yaratmayı sürdürdüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra televizyonların gönderdiği tek yönlü mesajların sosyal medyadaki web sayfaları üzerinden izlerkitlece tartışılıp yorumlandığı, bu yereyde fanların bir araya geldiği ve ortak bir platformda duygu, düşünce ve dileklerini yapımcıya, senariste ve televizyon kuruluşuna ulaştırdıkları düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür. Böylece sosyal medya, kullanıcılarını daha aktif hale getirerek tek yönlü gönderilen televizyon mesajlarının alımlanma biçimlerinin de ortaya çıkmasına olanak sağlayarak çift yönlü bir iletişim ortamını şekillendirmektedir.  
Abstract in English
This is a coding-encoding centered audience study which is based on theoretical premises of Cultural Studies. Taking this theory, which defines the audience active, as the basis, the audience comments on the social media web page were analyzed. The analysis of the comments on the "diziinfo" website about the series Seksenler, which had been aired for 4 years on the public television TRT1 was carried out by sticking to the reception method. The analysis was based on the assumption of the transmission of the dominant ideology through mass media by focusing on dominant, negotiating, and dissident reading through the media consumers multiple or preferential text readings. In the study, the ways of the messages sent by the media output to the audience with the "nostalgia" code were also tested. In the study conducted within the scope of these limitations, considering the audience comments, it was determined that the series was often received by the viewers as have been encoded by the media text producers and that the targeted result was achieved. However, it was found that the reception of the mentioned media text was not limited to the nostalgic encoding, and also actual meanings were produced.   It was also found that the sitcom series play an important role in depoliticizing the masses and that especially comedy-type productions, continue to entertain on one hand and continue to create stereotypes on the other hand. Besides, it was observed that the idea that one-way messages sent by TVs were watched and interpreted through web pages in social media by the viewers and that the fans come together and share their feelings, thoughts, and wishes with the producers, screenwriters and television companies through this common platform became prominent. Thus, the social media has been shaping a two-way communication platform by allowing the users to be more active and allowing the emergence of the reception types of television messages with the one-way transmission.  
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: