ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6229 times viewed.
1817 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.4.002.x
Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of the Digital Data Security Awareness Scale
Eray YILMAZ, Dr., T.C. Ziraat Bank Science High School, Balıkesir, Turkey, eray_yilmaz@yahoo.com Yusuf Levent ŞAHİN, Asst. Prof. Dr., Anatolian University, Faculty of Education, Department of Computer and Instructional Technologies Education, Eskişehir, Turkey, ylsahin@anadolu.edu.tr Yavuz AKBULUT, Assoc. Prof. Dr., Anatolian University, Faculty of Education, Department of Computer and Instructional Technologies Education, Eskişehir, Turkey, yavuzakbulut@anadolu.edu.tr
Abstract in Turkish
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda geçmişte daha çok basılı materyallerle çalışan öğretmenler, günümüzde bilgiyi dijital ortamlarda üretmekte ve saklamaktadır. Öğretim etkinliklerinde güncel teknolojileri kullanması beklenen öğretmenlerin sahip oldukları dijital verilerin güvenliği son derece önemlidir. Veri güvenliğinin öneminden yola çıkan bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Alanyazın taraması ve kritik paydaşlarla yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda 93 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. 12 alan uzmanının görüşü alındıktan sonra taslak ölçek formunun ön deneme uygulaması 79 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için 529 öğretmenden toplanan veriler ile açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmış, 32 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı ortaya konmuştur. Kabul edilebilir iç tutarlılık (α:0.945) ve açıklanan varyans (% 36.1) değerlerine sahip olan beşli Likert tipindeki ölçek, 335 farklı katılımcıya daha uygulanmış ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Modifikasyon indeksleri yardımı ile ideal değerlere ulaşan tek faktörlü yapı, dijital veri güvenliği farkındalık ölçeğinin (DVGFÖ) geçerli ve güvenilir olduğunu, ileride yapılacak araştırmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.
Abstract in English
Contemporary teachers, who used to work with printed materials in the past, produce and store the information in digital environments thanks to rapid advances in information and communication technologies. The safety of the digital information processed by today’s teachers carries utmost importance as they are supposed to employ current information technologies in their instructional endeavors. In this regard, the purpose of the current study has been derived from the importance of sustaining digital data security of teachers. Thus, the aim was to develop a scale to identify the digital data awareness of teachers. A comprehensive literature review followed by focus group interviews with critical partners led to an item pool of 93 statements. After the revisions of 12 field experts, the draft form was piloted with 79 teachers. An exploratory factor analysis was performed with 529 teachers to investigate the construct validity of the scale, which revealed a single-factor structure sheltering 32 items. The five-point Likert structure revealed acceptable internal consistency (α: 0.945) and variance values (36.1 %). A confirmatory factor analysis with a new sample of 335 teachers was conducted to confirm the factor structure. Through modification indices, the single factor structure reached ideal values. As the reliability and validity features of the scale were acceptable, it can be used in further research successfully.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: