ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6551 times viewed.
1831 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.4.004.x
Development of the Social Media Addiction Scale
Development of the Social Media Addiction Scale
Aylin Tutgun-Ünal, Levent Deniz
Abstract in Turkish
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. 775 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler, ölçeğin dört faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu dört faktörden “meşguliyet” olarak isimlendirilen birinci faktör tek başına varyansın %17’sini, “duygu durum düzenleme” olarak adlandırılan ikinci faktör tek başına varyansın %9,8’ini, “tekrarlama” olarak adlandırılan üçüncü faktör tek başına varyansın %8,8’ini, “çatışma” olarak adlandırılan dördüncü faktör ise tek başına varyansın %23,5 açıklamıştır. Toplam 41 maddeden oluşan bu dört faktör birlikte toplam varyansın %59’unu açıklamıştır. Ölçek ile Young’ın İnternet Bağımlılığı testinden facebook için uyarlanmış olan “Facebook Bağımlılığı Ölçeği” (Çam ve İşbulan, 2012) arasındaki korelasyon 0,75 olarak bulunmuştur. Yine ölçek ile orjinali Caplan (2010)’a ait olan ve Türkçe adaptasyon çalışması Tutgun, Deniz ve Moon (2011) tarafından yapılmış “Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2” arasındaki korelasyon 0,66 olarak bulunmuştur.  Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (α) ,967 olarak elde edilmiştir. Testin tekrarı güvenilirlik kat sayısı 0,84 olarak bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda, ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğu anlaşılmış olup, “Sosyal Medya Bağımlılığı” (SMAS) olarak adlandırılan ölçek ortaya çıkmıştır.
Abstract in English
In this research, it was aimed to develop a scale to detect the social media addiction of university students. The data collected from 775 university students revealed that the scale was composed of four factors. Of these four factors, the first one called as “occupation” explained itself 17% of the variance, the second one called as “mood modification” explained itself 9,8% of the variance, the third factor called as “relapse” 8,8% of the variance itself, the forth factor called as “conflict” explained itself 23,5% of the variance. These four factor composed of 41 items totally explained 59% of the variance altogether. The correlation between the scale and “Facebook Addiction Scale” adapted from Internet Addiction test of Young for facebook (Çam and İşbulan, 2012) was found to be 0,75. Again, the correlation between the scale and “Generalized Problematic Internet Use Scale 2”, the original version of which belongs to Caplan (2010) and whose Turkish adaptation work was conducted by Tutgun, Deniz and Moon (2011), was found to be 0,66. Internal consistency coefficient (α) was found to be ,967. Test-retest reliability co-efficient was found to be 0,84. As a result of the studies conducted, the scale was found to be valid and reliable and named “Social Media Addiction Scale” (SMAS).
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: