ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6145 times viewed.
1175 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.4.003.x
Glocalization Tendency in Local Newspapers: “Merhaba Arapça” Case
Glocalization Tendency in Local Newspapers: “Merhaba Arapça” Case
Prof. Dr. Özhan Tıngöy ; Dr. Ali Özcan
Abstract in Turkish
İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler sonucu dünya McLuhan’ın ifadesiyle ‘küresel bir köy’ halini almıştır. Zaman ve uzamın sınırlarını ortadan kaldıran yeni iletişim teknolojileri, küreselleşmeyle birlikte evrensele ilişkin bakış açılarını değiştirmiştir. Küre-yerelleşme ya da glokalleşme (glocalization) olarak ifade bulan bu yeni bakış açısı adından da anlaşılacağı üzere küreselleşmenin sonucu olarak yerelliğin ön plana çıkışına işaret etmektedir. Üretilen içeriklerin benzeştiği, farklılıkların ortadan kalktığı küresel haber ortamında yerel basının sunmuş olduğu özgün içerik değer kazanmış, buna müteakiben yapılan gazetecilik faaliyeti de önemsenmeye başlanmıştır. Küresel medya organizasyonlarının yerel unsurları bünyesine kattığı günümüz iletişim ortamında yerel gazetelerin küresel medya sistemine adapte olmak için gerçekleştirdiği faaliyetler dikkate değerdir. Bu çalışma kapsamında yerel basının glokalleşme süreciyle birlikte yerelden küresele dönük olarak gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyeti örnek bir uygulama üzerinden incelenmektedir. Konya’da yerel olarak yayın yapan Merhaba Gazetesi’nin ‘yerelden küresele’ yeni bir gazetecilik modeli olarak yayınladığı ‘Merhaba Arapça Gazetesi’ çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle kavramsal bir çerçeve olarak küreselleşmenin getirdiği glokalleşme olgusu üzerinde durulacak, gazetecilik mesleğine yansımaları ve Merhaba Arapça Gazetesi örneğinde sonuçları tartışılacaktır. 
Abstract in English
As Marshall McLuhan already mentioned, technological developments in communication turned the world to “a global village”. Boundaries on time and space shattered and new information technologies changed the views on “globality”. A new understanding emerged by defining globalization a process that local properties become prominent. In a global news environment that the news material is standardized, local news gathering becomes a vital source. While global media organizations make local elements a part, adaptation capabilities of local elements to global news system is notable. In this study glocalization tendency will be discussed on a local newspapers’ activities to engage with the process of going from local to global as an example. “Merhaba Arapça” is a Konya based newspaper having a strategy “to go from local to global” reflecting a new trend in local media and will be our focus of study. In this study we will briefly discuss globalization with respect to glocalization theory and reflections of it in the newspaper field. And finally investigate the consequences on “Merhaba Arapça” example.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: